ПЛЮС-МИНУС версия 6.9997

Публикувано на

МОДУЛ ТРЗ и ЛС

 • Съгл. промените в НИИПОПДОО в Д.в. бр. 14 от 15.02.2011 г. и в сила от 01.07.2011 г., е актуализирано Приложение № 9 – Опис на документите по чл. 3 – 5 и чл. 14 от Наредбата и е направено ново Приложение № 15. Последното се стартира след запис на документ Опис парични обезщетения (ОТС), в който към списъка с приложения е добавен код 18 Декларация от осигурителя/самоосигурявщия се относно правото на парично обезщетение. Информация за последователността на работа и начина на попълване може да намерите както в помощта към документите, така и в публикуваното от НОИ указание с изх. № 91-01-141/08.06.2011 г.
 • В картона на лицата – екран Персонал, са добавени две нови полета:

- поле Пореден номер дейност (ПНОИД) към екран Персонал/Трудов договор. Избраният номер в него, се записва в показател 12.3. „Пореден номер на основната иконом. дейност на осигурителя“ на Декларация образец 1. Използва се в случаите, когато за един и същи осигурител за различните лица следва да се подава различен номер на основната дейност, напр. медицинските заведения. Изискването е съгл. промяната в Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1 от Закона за бюджета на ДОО, обнародвано в ДВ, бр. 32 от 19.04.2011 г. и в сила от 01.04.2011 г.

- поле Законоустановено раб.време към екран Персонал/Основни. Използва се в случаите, когато длъжността на лицето има законоустановено работно време по-малко от 8 часа. Това поле влияе върху изчисляването на трудовия и осигурителния стаж, както и при извеждане на удостоверенията УП-2 и УП-3.

 • Съгл. заповед № РД 01-529/30.06.2011 г. на министъра на труда и социалната политика, в сила от 01.07.2011 г., e aктуализиран списъкът с длъжностите от Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД), 2011 г.
 • В приложенията към наредбата за болничните (НИИПОПДОО), които се стартират от меню Документи/Парични обезщетения и помощи от ДОО, е добавен бутон Експорт.
 • В меню Операции/Непълна работна седмица, когато в справката участват лица, назначени или уволнени през месеца, отсъствията на код 37 Нераб.дни намалено раб.време се записват спрямо датата на постъпване/напускане в картона. Т.е. за дните, в които лицето не е било на работа, не се записват отсъствия.
 • Към документите Доход болничен, Удостоверение и Служебна бележка ДОД, справките Изплатени суми по избрани пера, Изплатени суми през годината по пера и Изплатени суми през годината по месеци, е добавена отметка Обединяване информация за избраното ЕГН. При включена, обединява изведените данни от различни картони с еднакви ЕГН/ЛНЧ в тях.
 • Променен е документът, с който се осчетоводяват заплатите и аванса. За да могат да се отварят в счетоводния модул записаните с предишни версии документи, името на файла в екран Документи трябва да се смени от Zaplati.xls на accountingSalaries.pm.
 • В Операции/Служебни/Трз/Промяна на стаж е добавена отметка Извеждане на напусналите. По-подразбиране е включена, като целта е лицата с дата на напускане в картона да не се извеждат.

МОДУЛ СЧЕТОВОДСТВО

 • Разработена е възможност оборотните ведомости Синтетична, Аналитична, За сметка и За аналитичност да се извеждат на английски език. За целта, преди да се изведе съответната справка, от падащото меню Език се избира Български или English.
 • В Аналитична оборотна ведомост е добавена настройка за обобщаване на изведените данни по различните нива на влагане в Аналитични признаци и за извеждане на сумите по тези нива. Възможностите са реализирани чрез избор от падащите менюта Обобщаване на: и Суми по групи на:.
 • В Хронологична оборотна ведомост За сметка и Хронологична оборотна ведомост За аналитичност (меню Отчети/Хронологични ведомости/Подробна/За сметка и съответно За аналитичност) е добавена възможност данните, които се експортират в Excel, да се променят, при което резултатните суми се преизчисляват. Например, ако след извеждане и експортиране на Хронологична ведомост/Подробна/За сметка, променим дебитния оборот за конкретна операция, то салдото след операцията, общата сума на дебитния оборот и крайното салдо по справката, ще бъдат автоматично преизчислени.
 • Справките Баланс, ОПП, ОПР и ОСК, които се стартират от меню Отчети/Финансови отчети могат да се експортират в Excel. За целта, след като се изведе съответната справка, трябва да бъде избран бутон Експорт.
 • За целите на анулиране на фактури за покупка и/или продажба в следващ месец, в документите Фактура покупка, Фактура покупка с ТО, Фактура продажба, Фактура продажба с ТО е добавен бутон Анулиране. За да се анулира фактура, трябва да се отвори повторно от екран Осчетоводени документи, да се въведе месеца на постъпване на документа в дневниците по ДДС и да се избере бутон Анулиране.
 • В екрана с параметри на фирмата е добавено поле Вид рег.ДДС:. В случай, че фирмата е нерегистрирано по ЗДДС лице или регистрирано на основание чл. 97а, 99 и 100, ал. 2 от ЗДДС, чрез двукратно щракване в полето се избира вида регистрация. При страртиране на продажна фактура, за нерегистрираното лице ще е избран Вид на сделката – Нерегистрирано лице, няма да се начислява ДДС и като Основание за неначисляване на данъка ще бъде избрано Нерегистрирано лице – чл. 113, ал. 9 от ЗДДС, а при страртиране на продажна фактура за регистрирано лице на основание чл. 97а, 99 или 100, ал. 2 от ЗДДС, ще е избран Вид на сделката – чл. 113(9) от ЗДДС, също няма да се начислява ДДС и като Основание за неначисляване на данъка ще бъде избрано чл. 113, ал. 9 от ЗДДС във връзка със съответния член на регистрация. Отметката „Влиза в дневниците по ЗДДС“ е изключена. Важно! В случай, че се документира доставка по чл. 21, ал. 2 от закона с място на изпълнение на територията на друга страна членка, трябва да се избере Вид на сделката чл.21(2) с м. на и/е др. стр. от ЕС, Основание за неначисляване на данъка – чл. 21, ал. 2 от ЗДДС и да се включи отметка „Влиза в дневниците по ЗДДС“.
 • Разработена е документ Обвързване на платежни документи. Използва се за обвързване на платежните документи с типове –ББ, +ББ, –БВ, +БВ, ПКО, ПКОВ, РКО, РКОВ, АО, АОВ и добавяне на нови връзки към вече свързани документи. Документа се стартира от меню Операции/Обвързване на платежни документи.
 • В екран Сметкоплан (стратира се от Операции/Сметкоплан) е добавена възможност за зареждане на начално салдо по документи за сметка. За целта в страница Салда по аналитични признаци е добавен нов бутон Салда по аналитични признаци, който отваря нов екран за задаване на документи, формиращи началното салдо.
 • В справката Задължения на партньорите (стратира се от Отчети/Задължения на партньорите) е добавен бутон Разпечатай писма за потвърждение, във връзка с потвърждение на разчетите.

МОДУЛ СКЛАД

Разработена е документ Обвързване на платежни документи. Използва се за обвързване на платежните документи с типове –ББ, +ББ, –БВ, +БВ, ПКО, ПКОВ, РКО, РКОВ, АО, АОВ и добавяне на нови връзки към вече свързани документи. Документа се стартира от меню Операции/Обвързване на платежни документи.

 

ПЛЮС МИНУС с нова версия за болничните

Публикувано на

Във връзка с приетата промяна в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НИИПОПДОО), в сила от 01.07.2011 г., предстои публикване на нова версия на ПП ПЛЮС МИНУС. Направените промени са в съответствие и с новите спецификации на входните файлове с данни от придружителните писма и описите за изплащане на парични обезщетения от ДОО в НОИ.

За потребителите на ПП ПЛЮС МИНУС, които са въвели болнични листи преди да получат промените, при извеждане на дискетата за болничните от меню Операции/Дискета обезщетения ДОО, е предвидена отметка Автоматична замяна на поле „да се яви на работа на“ с „в отпуск до“. При маркиране, всички записани със стария вид документи Опис парични обезщетения, в които вместо полето „в отпуск до“ е било „да се яви на работа на“, ще се изведат в Приложение № 9 Описа на документите по чл. 3 – 5 и чл. 14 от Наредбата, с правилната дата в поле „в отпуск до“ – последния календарен ден на болничния. За да се използва тази опция обаче, задължително в Описа на парични обезщетения за болничния, трябва да е било избрано приложение с код 18. В противен случай, е нужно повторно да отворите описа с тип ОТС от меню Справки/Личен състав/Издадени документи и да го презапишете.

Според указанията на НОИ, представяните болнични листове /стара или нова бланка/, след 30.06.2011 г. задължително трябва да бъдат придружени с Приложение №15 към чл. 3, ал. 1 от НИИПОПДОО „Декларация от осигурителя/ самоосигуряващия се относно правото на парично обезщетение“ – код 18 от Номенклатурата с приложенията към болнични листове. Това приложение се стартира посредством бутон [Приложение 15] от екрана на документа Опис парични обещетения (ОТС). При записан вече опис, той трябва да се отвори повторно, след което този бутон може да се избере. Като датата в полето „в отпуск до …“ за документите ОТС, записани със стария вид, автоматично се извежда последния календарен ден на болничния и не е нужна промяна на датата.

Следва да се отбележи, че независимо от перида, за който се отнасят подаваните файлове с данни, ако те се подават в НОИ след от 01.07.2011 г., задължително трябва да съответстват на приетите изменения.

 

Трудов и осигурителен стаж

Публикувано на

Какво е трудов стаж? По смисъла на закона трудов стаж е времето, през което работникът или служителят е работил по трудово правоотношение, доколкото друго не е предвидено в КТ или в друг закон, както и времето, през което лицето е работило като държавен служител. Трудов стаж е и времето, през което е изпълнявана държавна служба или работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Най-общо казано – трудов е стажът придобит по трудово правоотношение, а не по гражданско. Възможни са няколко случая, в които за трудов стаж се признава и времето, през което работника не е работил, а именно:
1. почивните и празничните дни;
2. ползваните платени отпуски, независимо от тяхното основание и начина на заплащането им;
3. ползваните неплатени отпуски, установени с КТ или с други нормативни актове, когато това изрично е предвидено;
4.  ползваните неплатени отпуски за временна неработоспособност и за бременност и раждане;
5. времето, прекарано в курсове, школи и други форми за професионална квалификация и преквалификация с откъсване от производството;
6. времето, през което работникът или служителят не е работил поради неправилно недопускане на работа;
7. времето на отстраняване от работа по реда на чл. 33, ал. 2 – 4 от Кодекса на труда от 1951 г. за извършено престъпление във връзка с работата, ако работникът или служителят не е бил привлечен като обвиняем по съответния ред;
8. времето на отстраняване от работа по реда на чл. 33, ал. 2 – 4 от Кодекса на труда от 1951 г., след като работникът или служителят е бил привлечен като обвиняем, както и времето на отстраняване от работа по реда на Наказателно-процесуалния кодекс, ако работникът или служителят е бил оправдан или наказателното преследване е било прекратено поради това, че не е извършил деянието или че извършеното деяние не съставлява престъпление;

За трудов стаж се признава и времето, през което не е съществувало трудово правоотношение, в следните случаи:
1. работникът или служителят е бил без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи – от датата на уволнението до възстановяването му на работа;
2. уволненият поради задържане от органите на властта е останал без работа в резултат на това уволнение, когато не е бил привлечен като обвиняем, бил е оправдан или наказателното преследване е било прекратено поради това, че не е извършил деянието или че извършеното деяние не съставлява престъпление;
3. лицето е изтърпявало наказание „лишаване от свобода“, което впоследствие е признато по съответния ред за неоснователно наложено;
4. трудоустроеният или бременната работничка или служителка не работи, тъй като не е предоставена подходяща работа от работодателя съобразно предписанието на здравните органи;
5. работникът или служителят е останал без работа поради незаконно задържане на трудовата книжка;
6. майката, бащата, осиновителката или осиновителят се грижи за отглеждане на дете до навършване на 3-годишна възраст;
7. работникът или служителят е останал без работа и е получавал обезщетения за безработица, или е бил включен в школи и курсове за преквалификация;

Особеност при изчисляване на трудовия стаж – За 1 ден трудов стаж се признава времето, през което работникът или служителят е работил най-малко половината от законоустановеното за него работно време за деня по едно или няколко трудови правоотношения.

Какво е осигурителен стаж? За осигурителен стаж се зачита времето, през което  работниците / служителите са работили при пълното законоустановено за тях работно време, ако са внесени или дължими осигурителните вноски върху полученото възнаграждение, но не по–малко от минималния осигурителен доход за съответната професия.

Според КСО за осигурителен стаж се зачита:
1. времето, през което лицата са работили при пълното законоустановено за тях работно време, ако са внесени или дължими осигурителните вноски върху полученото, начисленото и неизплатеното, както и неначисленото възнаграждение, но не по-малко от минималния осигурителен доход за съответната професия; когато лицето е работило при непълно работно време, осигурителният стаж се зачита пропорционално на законоустановеното работно време;
2. времето, за което са внесени или дължими осигурителни вноски върху не по-малко от минималната работна заплата за страната, когато възнаграждението на лицата, върху което са внесени осигурителните вноски, е по-малко от минималната работна заплата за страната, осигурителният стаж се зачита пропорционално;
3. времето, за което за лицата са внесени или дължими осигурителни вноски върху не по-малко от минималния осигурителен доход;
4. времето, за което са внесени дължимите осигурителни вноски от самоосигуряващите се лица;
5. времето, през което лицата, за които не е определен минимален осигурителен доход, са работили при пълното законоустановено за тях работно време, ако са внесени или дължими осигурителни вноски върху полученото, начисленото и неизплатеното, както и неначисленото възнаграждение, но върху не по-малко от минималната работна заплата за страната; когато лицето е работило при непълно работно време, осигурителният стаж се зачита пропорционално на законоустановеното за него работно време, ако са внесени или дължими осигурителни вноски върху съответната пропорционална част от минималната работна заплата.

За осигурителен стаж, без да се правят осигурителни вноски, се зачита времето:
1. на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете;
2. на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност и за отпуск за бременност и раждане;
3. на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година;
4. през което лицето е получавало обезщетение за безработица;
5. през което самоосигуряващите се лица, които се осигуряват за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство, са получавали парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на малко дете и периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане и за отглеждане на малко дете, през които не са имали право на парично обезщетение.
6. през което лицата не са работили поради незаконно недопускане или отстраняване от работа; за този период се внасят осигурителни вноски за сметка на осигурителя, а за лицата по чл. 4а, ал. 1 от КСО – от работодателя им върху последното брутно възнаграждение, ако лицето не е било осигурявано; ако лицето е било осигурявано на друго основание, осигурителните вноски се внасят върху разликата между последното брутно възнаграждение и осигурителния доход за периода, ако този доход е по-малък;
7. през което лицата са били без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи – от датата на уволнението до възстановяването им на работа; за този период се внасят осигурителни вноски за сметка на осигурителя, а за лицата по чл. 4а, ал. 1 от КСО – от работодателя им върху последното брутно възнаграждение, ако лицето не е било осигурявано; ако лицето е било осигурявано, осигурителните вноски се внасят върху разликата между последното брутно възнаграждение и осигурителния доход за периода, ако този доход е по-малък;
8. през което уволненият поради задържане от органите на властта е останал без работа в резултат на това, и не е бил привлечен като обвиняем, или е бил оправдан, или наказателното производство е било прекратено или наложеното наказание лишаване от свобода е признато по съответния ред за неоснователно наложено поради това, че не е извършил деянието или че извършеното деяние не съставлява престъпление; за този период се внасят осигурителни вноски за сметка на републиканския бюджет върху последното брутно възнаграждение;
9. през което трудоустроеното лице не работи, тъй като не му е предоставена подходяща работа от осигурителя съобразно предписанието на здравните органи; за този период се внасят осигурителни вноски за сметка на осигурителя върху полагащото се обезщетение;
10. през което лицето е получавало обезщетение за времето, през което е останало без работа по Кодекса на труда, Закона за държавния служител и Закона за висшето образование; за този период се внасят осигурителни вноски върху получаваното обезщетение;
11. За осигурителен стаж при пенсиониране се зачита и времето, през което родител (осиновител) или съпруг (съпруга) са полагали грижи за инвалиди с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто, които постоянно се нуждаят от чужда помощ, поради което не са били осигурени или не са получавали пенсия.
12. За осигурителен стаж при пенсиониране се зачита периодът на наборна или мирновременна алтернативна служба и времето, през което неработеща майка е гледала дете до 3-годишна възраст.
13. Зачита се за осигурителен стаж при пенсиониране, ако това е по-благоприятно за лицата, в съотношение 4 години за 5 години от трета категория времето, през което лицата са работили по трудов договор при пълно работно време и:
1. по допълнителен или втори трудов договор с дневно работно време не по-малко от 3 часа;
2. са упражнявали трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски или в неперсонифицирани дружества;
3. са упражнявали свободна професия и/или занаятчийска дейност.

Трудовия стаж се вписва в Трудова книжка. При равенство на трудовия и осигурителния стаж в трудовата книжка се вписва – „Осигурителният стаж е равен на зачетения трудов стаж”.

Тъй като трудовия и осигурителния стаж са различни понятия, както пояснихме по-горе и често не съвпадат – това трябва да се посочи в трудовата книжка. За отчитане на осигурителния стаж се издава УП3 или се води осигурителна книжка.

За по-голяма яснота ще разгледаме един пример за изчисляване на Трудов и осигурителен стаж при непълно работно време

Пример: Ако лице работи 4.5 часа при 8 часов работен ден, цялото време се зачита за трудов стаж, но за осигурителен 4.5/8. При работа по договор по чл. 114 от Кодекса на труда – до 5 работни дни или 40 часа месечно, времето се зачита за осигурителен стаж, но не и за трудов.

Т.е. При непълно работно време за един ден трудов стаж се зачита времето, през което работникът е работил най-малко половината от установеното работно време.

Когато работникът е работил при непълно работно време за осигурителен стаж се зачита пропорционално на законоустановеното работно време.

Специфичен ред за завеждане на активи в данъчен амортизационен план. Промяна в стойностите на данъчния амортизируем актив. Реализация в Плюс Минус.

Публикувано на

Специфичен ред за завеждане на активи в данъчен амортизационен план

Лице, за което се промени режимът на данъчно облагане, в резултат на което за него възникне задължение да формира данъчен финансов резултат, изготвя данъчен амортизационен план, в който наличните към този момент данъчни амортизируеми активи се завеждат с данъчна амортизируема стойност и начислена данъчна амортизация.

Данъчната амортизируема стойност на актив се определя, като историческата му цена:
1. се увеличава с извършените до този момент последващи разходи, които съгласно счетоводното законодателство водят до бъдещи икономически изгоди, свързани с актива, и
2. се намалява с включените в нея начислени провизии и дарения, свързани с актива.
При изготвяне на данъчния амортизационен план не се завеждат активи, за които начислената данъчна амортизация е равна или превишава данъчната им амортизируема стойност.

Промяна в стойностите на данъчния амортизируем актив

Промяна в стойностите на данъчния амортизируем актив се извършва при настъпване на обстоятелства, налагащи промяна съгласно този закон или счетоводното законодателство, с изключение на случаите посочени по-горе относно запазване на стойностите на данъчния амортизируем актив.
Промяната в стойностите на актива се отразява в данъчния амортизационен план към 1 януари на годината, в която са установени обстоятелствата, налагащи промяната. Не се извършва промяна в данъчния амортизационен план и не се коригира начислената данъчна амортизация за предходните години.
Стойностите на данъчния амортизируем актив след промяната трябва да са равни на стойностите, които биха били определени, ако обстоятелствата, налагащи промяната, са били известни през предходните години.

При определяне на данъчния финансов резултат годишната данъчна амортизация на актива за текущата година се коригира с разликата между начислената данъчна амортизация за актива през предходните години и тази, която би била начислена за тези години, ако обстоятелствата, налагащи промяната, са били известни през предходните години. Изречение първо не се прилага, когато обстоятелството, налагащо промяната в стойностите на актива, е откриване на грешка.
Когато установените обстоятелства не налагат промяна в стойностите на актива за предходни години, промяната в стойностите се отразява в данъчния амортизационен план към момента на установяване на обстоятелството през текущата година.

Последващи разходи, свързани с актив, наличен в данъчния амортизационен план

Данъчната амортизируема стойност на актив, наличен в данъчния амортизационен план, се увеличава с последващите разходи, които съгласно счетоводното законодателство водят до бъдещи икономически изгоди, свързани с данъчния амортизируем актив. Данъчната амортизируема стойност се увеличава от началото на месеца, през който са завършени последващите разходи.

Последващи разходи, свързани с актив, който е отписан от данъчния амортизационен план

Когато активът е отписан от данъчния амортизационен план, но не е отписан за счетоводни цели, с последващите разходи, които съгласно счетоводното законодателство водят до бъдещи икономически изгоди, свързани с актива, се завежда самостоятелен данъчен амортизируем актив.
Данъчният амортизируем актив  се завежда в данъчния амортизационен план от началото на месеца, през който са завършени последващите разходи.
Данъчният амортизируем актив се разпределя в категорията, в която е бил разпределен активът, във връзка с който са извършени последващите разходи.
Когато активът, във връзка с който са извършени последващите разходи, се отпише от счетоводния амортизационен план, преди данъчният амортизируем актив да е напълно амортизиран, последният се отписва от данъчния амортизационен план когато е напълно амортизируем заданъчни цели

Приходи и разходи от последващи оценки на данъчни амортизируеми активи

Счетоводните приходи и разходи от последващи оценки на данъчните амортизируеми активи не се признават за данъчни цели.

Преобразуване на счетоводния финансов резултат при отписване на данъчен амортизируем актив

Когато активът се отписва от счетоводния амортизационен план, при определяне на данъчния финансов резултат счетоводният финансов резултат се увеличава със счетоводната балансова стойност на актива.
Когато активът се отписва от данъчния амортизационен план, при определяне на данъчния финансов резултат счетоводният финансов резултат се намалява с данъчната стойност на актива.

Тези две условия не се прилагат, когато:
1. в случаите на непризнати разходи от липси на активи и свързани с тях вземания, когато данъчната стойност превишава счетоводната балансова стойност на актива;
2. при отписване на актив за сметка на собствения капитал, когато данъчната стойност превишава счетоводната балансова стойност на актива;
3. при отписване на актив по реда на чл. 60, ал. 6, когато данъчната стойност превишава счетоводната балансова стойност на актива;
4. при преобразуване на дружества и при преустройство на кооперации по глава деветнадесета, раздели II и III.

Счетоводни разходи, формиращи данъчен амортизируем актив

Счетоводните разходи, формиращи данъчен амортизируем актив, включително последващите разходи, не се признават за данъчни цели.

Приходи и разходи, отчетени по повод на дарение, свързано с данъчен амортизируем актив

Счетоводните приходи и разходи, отчетени по повод на дарение, с което е намалена историческата цена при определяне на данъчната амортизируема стойност на актива, не се признават за данъчни цели.

Специфично данъчно третиране на актив, формиран в резултат на развойна дейност

При определяне на данъчния финансов резултат данъчно задълженото лице има право да намали счетоводния си финансов резултат с историческата цена на дълготраен нематериален актив еднократно в годината на формирането му, когато са изпълнени едновременно следните условия:
1. активът е формиран в резултат на развойна дейност;
2. развойната дейност е извършена във връзка с дейността по занятие на данъчно задълженото лице;
3. развойната дейност е възложена с поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище.

В този случай счетоводно отчетеният дълготраен нематериален актив не е данъчен амортизируем актив.

Отразяване промяната на амортизируемата стойност в Плюс Минус

За коректното отразяване промяната на амортизируемата стойност е необходимо да се попълнят следните данъчни параметри в картона на ДМА

Месец на промяна в стойността на актива – отваря се допълнителен прозорец с таблица, в която се попълва месецът/месеците, през който е извършвано увеличение/намаление на стойността на актива

Обстоятелства за промените в стойността – в съответната колона на допълнителната таблица се вписват обстоятелствата, които налагат тази промяна, например подобрения на актива и др.

Стойност на промяната – попълва се сумата на увеличението/намалението също в допълнителната таблица. С въведената сума трябва да се увеличи или намали Данъчната амортизируема стойност. Например, ако стойността на актив е 10000.00 и от 07.2010 г. се намалява с 3000.00, в табличката за месец на промяна се въвежда 201007, в стойност на промяна -2000, а в данъчна амортизируема стойност 7000.00.

ВНИМАНИЕ!!! В картона се визуализират последните въведени параметри и при натискане на бутона „Покажи всички“ се отваря таблицата с всички въведени до момента промени в стойността!

Данъчен и счетоводен амортизационен план. Начисляване и преустановяване на данъчните амортизации. Отписване. Справки в Плюс Минус.

Публикувано на

Данъчен амортизационен план

Данъчно задължените лица, които формират данъчен финансов резултат, изготвят и водят данъчен амортизационен план, в който отразяват всички данъчни амортизируеми активи. Данъчният амортизационен план е данъчен регистър, в който се отразява информацията, определена съгласно изискванията на ЗКПО, за процеса на придобиване, последващо водене, амортизиране и отписване на данъчните амортизируеми активи. Данъчният амортизационен план съдържа най-малко следната информация за всеки данъчен амортизируем актив:
1. наименование;
2. месец на въвеждане в експлоатация;
3. данъчната амортизируема стойност;
4. начислена данъчна амортизация;
5. данъчна стойност;
6. годишна данъчна амортизационна норма;
7. годишна данъчна амортизация;
8. месец на извършване на промени в стойностите на актива и обстоятелствата, налагащи промените;
9. месец на преустановяване и възобновяване на начисляването на данъчни амортизации и обстоятелствата, които го налагат;
10. месец на отписване на актива по чл. 60, ал. 3 за счетоводни цели и обстоятелствата, които го налагат;
11. месец на отписване на актива от данъчния амортизационен план.

Данъчни и счетоводни амортизации

При определяне на данъчния финансов резултат се признават годишните данъчни амортизации, определени по реда на тази глава.
Счетоводните разходи за амортизации не се признават за данъчни цели. При определяне на данъчния финансов резултат счетоводният финансов резултат се увеличава със счетоводните амортизации, независимо от това дали отчитането им води до намаляване на счетоводния финансов резултат за годината на счетоводното им отчитане.

Общ ред за завеждане на активи в данъчен амортизационен план

Данъчните амортизируеми активи се завеждат в данъчния амортизационен план по данъчната им амортизируема стойност.

Начисляване на данъчни амортизации

Начисляването на данъчна амортизация започва от началото на месеца, в който данъчният амортизируем актив е въведен в експлоатация или от началото на следващия месец. Датата на въвеждане в експлоатация следва да е документално обоснована.
Когато в нормативен акт е предвиден ред за въвеждане в експлоатация, въвеждането в експлоатация на актива за данъчни цели не може да бъде по-рано от установеното в нормативния акт.

Годишната данъчна амортизация се определя по следната формула:

ГДА = ДАС x ГДАН x M/12, където:

ГДА е годишната данъчна амортизация;
ДАС е данъчната амортизируема стойност;
ГДАН е годишната данъчна амортизационна норма, определена от данъчно задълженото лице съгласно чл. 55, ал. 2 и 3 от ЗКПО
М е броят на месеците от годината, през които се начислява данъчна амортизация.

Преустановяване начисляването на данъчни амортизации

Начисляването на данъчни амортизации се преустановява, когато съответният актив временно не се използва (не носи икономическа изгода) през период, по-дълъг от дванадесет месеца. Начисляването се преустановява от началото на месеца, следващ месеца, през който е изтекъл срокът по изречение първо, и се възобновява от началото на месеца на връщането на актива в експлоатация. Данъчният амортизируем актив не се отписва от данъчния амортизационен план.

В тази връзка е необходимо да се наблегне на попълването на следните данъчни параметри в картона на ДМА в Плюс Минус:

Месец на преустановяване на начислението – отваря се помощна таблица, в която се попълва месеца в които начисляването на данъчни амортизации е прекратено.

Когато начисляването на данъчната амортизация се преустанивява за период, обхващащ различни години, те се въвеждат отделно. Например, за да не се начислявава амортизация от 01.2011 г. до 04.2012 г., вкл. в табличката данните се записват на два реда. На първия месеца на преустановяване трябва да бъде 201101, а месеца на възобновяване – 201201, на втория датите са – 201201 и 201205.

Месец на възобновяване на начислението – в помощната таблица се попълва и месеца, в които начисляването на данъчни амортизации е възобновено.

Обстоятелства за преустановяване на начисляването – в съответната колона на таблицата се записват и обстоятелствата за прекъсване начисляването на данъчни амортизации. Съгласно чл. 59, ал. 1 от ЗКПО начисляването на данъчни амортизации се преустановява, когато актива временно не се използва /не носи икономическа изгода/ през период, по-дълъг от дванадесет месеца

При определянето на данъчния финансов резултат за годината, през която е изтекъл дванадесетмесечният срок,, годишната данъчна амортизация на данъчно задълженото лице се намалява с размера на начислената данъчна амортизация за актива през дванадесетте месеца, през които активът не се е използвал. С размера на намалението по изречение първо се коригират стойностите на данъчния амортизируем актив към датата на преустановяване начисляването на данъчна амортизация, както следва:
1. намалява се начислената данъчна амортизация за актива;
2. увеличава се данъчната стойност на актива

Данъчно задължено лице в производство по ликвидация или несъстоятелност преустановява начисляването на данъчни амортизации за тези активи, за които се преустановява начисляването на счетоводни амортизации съгласно изискванията на счетоводното законодателство

Отписване на активи от данъчния амортизационен план

Активът се отписва от данъчния амортизационен план, когато е напълно амортизиран за данъчни цели.
Когато активът се отпише за счетоводни цели, преди да е напълно амортизиран за данъчни цели, той се отписва от данъчния амортизационен план в началото на месеца, през който се отписва за счетоводни цели.

Това не се отнася при отписване на активи:
1. които са напълно амортизирани за счетоводни цели;
2. в резултат на увеличение в стойностния праг на същественост.

Когато амортизируем актив съгласно Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия се трансформира в неамортизируем, с изключение на трансформиране в инвестиционен имот, същият се отписва от данъчния амортизационен план от началото на текущия месец. Изречение първо не се прилага за напълно амортизираните активи за счетоводни цели и за активите, които временно не се използват (не носят икономическа изгода).

Когато данъчният амортизируем актив престане да се ползва за дейност, за която се формира данъчен финансов резултат, същият се отписва от данъчния амортизационен план от началото на текущия месец.

Запазване стойностите на данъчния амортизируем актив

Стойностите на данъчния амортизируем актив не се променят при:
1. последваща счетоводна оценка (преоценка и обезценка);
2. промяна в счетоводната политика, включително промяна в приложимите счетоводни стандарти;
3. регистрация или повторна регистрация по Закона за данък върху добавената стойност.

Начисляване на данъчни амортизации в Плюс Минус

След като са попълнени всички задължителни данъчни параметри, начисляването на дънчните амортизации става от Операции/Дълготрайни активи/Амортизации/

Последователност:
1. Избира се годината, за която ще начисляваме данъчни амортизации
2. Натиска се бутон „Начисли“ – програмата прави съответните изчисления и генерира таблица с годишната данъчна амортизация по активи
3. Проверяват се изчислените данъчни амортизации и се записват чрез натискане на бутон „Запиши“

Изтриване на данъчните амортизации в Плюс минус- предвидена е възможност за изтриване на записаните данъчни амортизации за последната година, за която са били начислени такива в Плюс Минус. Избира се годината и се натиска бутон „Изтрий“.

Плюс Минус предлага множество справки, свързани с дълготрайните активи. Те могат да бъдат стартирани от Отчети/Дълготрайни активи

Счетоводен амортизационен план – извежда необходимата информация за счетоводните параметри и начислените счетоводни амортизации за годината и по месеци за всички амортизируеми активи. Периода се избира от падащо меню. Отписаните активи, които са напълно амортизирани през предходни периоди не се включват в справката. Предвиден е филтър по категория и сметка от гр. 20.

Данъчен амортизационен план – извежда необходимата информация за данъчните параметри и начислените данъчни амортизации за избрана година за всички данъчни амортизируеми активи. Предвидени са всички необходими реквизити, съгласно чл. 52, ал. 3 от ЗКПО. Отписаните активи, които са напълно амортизирани за данъчни цели през предходни периоди не се включват в справката. Предвиден е филтър по категория и сметка от гр. 20.

Амортизационен план – в справката се извежда списък с активите, амортизационния им период в години и месеци, избраният метод – линеен или нелинеен, начислената счетоводна амортизация, данни за преоценката, в случай че има, балансовата стойност в началото и края на периода, за който се извежда справката. Тук също е предвиден филтър по категория и сметка от гр. 20.

Сравнение м/у счетоводни и данъчни амортизации – показва разликата между начислените счетоводни и данъчни амортизации за избран период. Предвиден е филтър по категория и сметка от гр. 20.

Начислени амортизации – извежда информация за начислените счетоводни амортизации по години и за всяка година по месеци. Избира се последния период, до който искаме да изведем информация. Предвиден е филтър по категория и сметка от гр. 20.

Комбинирана справка – извежда обобщена информация за амортизируемите активи от счетоводния и данъчния амортизационен план, като показва и разликата между начислените счетоводни и данъчни амортизации за избрана година. Предвиден е филтър по категория и сметка от гр. 20.

Данъчни амортизации по години – извежда информация за начислените данъчни амортизации по години.

Данъчни амортизации по категории активи – извежда информация за начислените данъчни амортизации по категории активи. Справката се прилага към годишната данъчна декларация по чл. 92 ЗКПО.

Инвентаризационен опис – извежда необходимата информация за инвентаризация на дълготрайните активи по МОЛ. Предварително се избира МОЛ от падащото меню, има възможност да се изведе информация и за всички МОЛ.

Инвентарна книга – извежда информация за активите заведени по дадена сметка от гр. 20. Сметката се избира предварително от падащо меню.

Отписани активи – извежда информация за отписаните активи за периода от ДАП или САП.

Потребителска справка – извежда информация по избрани от потребителя параметри, като има възможност да се посочи и номера на колоната, в която да бъде изведена информацията за израния параметър. Параметърът се избира посредством поставяне на отметка пред името на този, който искаме да участва в справката. След извеждане на справката в началото на всяка колона са предвидени полета за въвеждане на критерии за филтриране на данните, като след въвеждане на съответните критерии за търсене се натиска бутон „Филтър“.

Всички справки могат да бъдат експортирани в Excel.

Данъчни амортизируеми активи. Особености при въвеждането им в Плюс Минус.

Публикувано на

Съгласно ЗКПО Данъчни амортизируеми активи са:

1. данъчните дълготрайни материални активи;
2. данъчните дълготрайни нематериални активи;
3. инвестиционните имоти, с изключение на земята;
4. последващите разходи по даден актив, когато е отписан от данъчния амортизационен план, но не е отписан за счетоводни цели;

Репутацията, възникнала в резултат на бизнес комбинация, не е данъчен амортизируем актив. Загубите от обезценка и при отписване на репутация не се признават за данъчни цели.

1. Данъчни дълготрайни материални активи

Това са сумите, които отговарят на изискванията за амортизируеми дълготрайни материални активи съгласно Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, чиято стойност е равна или превишава по-ниската стойност от:
1. стойностния праг на същественост за дълготрайния материален актив, определен в счетоводната политика на данъчно задълженото лице;
2. седемстотин лева.

2.  Данъчни дълготрайни нематериални активи

Това са:
1.  Придобити нефинансови ресурси, които:
а) нямат физическа субстанция;
б) се ползват през период, по-дълъг от 12 месеца;
в) имат ограничен полезен живот;
г) са със стойност, равна или превишаваща по-ниската стойност от:
- стойностния праг на същественост за дълготрайния нематериален актив, определен в счетоводната политика на данъчно задълженото лице;
- седемстотин лева;

2. Начислените суми в резултат на стопански операции, водещи до увеличаване на икономическата изгода от наети или предоставени за ползване дълготрайни активи.

Когато в счетоводната политика на данъчно задълженото лице е възприет стойностен праг на същественост  за ДМА по-голям от 700 лв, например 800 лв, то за данъчен дълготраен материален актив ще се счита всеки актив, който има стойност, равна или по-голяма от 700 лв. Когато този праг на същественост е по-малък от 700 лв, например 600 лв., за данъчен дълготраен материален актив ще се счита всеки актив, койти има стойност на придобиване равна или по-голяма от 600лв.

Счетоводните разходи, отчетени във връзка с придобиването на данъчен дълготраен нематериален актив преди възникването му, не се признават за данъчни цели в годината на отчитането им и участват при определянето на данъчната амортизируема стойност на актива. Когато в следваща година настъпят обстоятелства, определящи, че данъчно задълженото лице няма да придобие данъчния дълготраен нематериален актив, непризнатите разходи по изречение първо се признават за данъчни цели в годината на настъпване на обстоятелствата, ако са спазени изискванията на този закон.

Стойности на данъчните амортизируеми активи

Данъчната амортизируема стойност е историческата цена на актива, намалена с включените в нея начислени провизии и дарения, свързани с актива.

Когато активът е отписан от ДАП, но не е отписан за счетоводни цели, с последващите разходи, които съгласно счетоводното законодателство водят до бъдещи икономически изгоди, свързани с актива, се завежда самостоятелен амортизируем актив

Годишната данъчна амортизация е начислената в данъчния амортизационен план амортизация за съответната година съгласно изискванията на ЗКПО

Начислената данъчна амортизация е сумата от годишните данъчни амортизации за съответния актив. Начислената данъчна амортизация не може да превишава данъчната амортизируема стойност на актива.

Данъчната стойност е данъчната амортизируема стойност на актива, намалена с начислената данъчна амортизация за него

Категории данъчни амортизируеми активи

Съгласно чл. 55. ал. (1) от ЗКПО при определяне на годишните данъчни амортизации данъчните амортизируеми активи се разпределят в следните категории:

1. категория I – масивни сгради, включително инвестиционни имоти, съоръжения, предавателни устройства, преносители на електрическа енергия, съобщителни линии;
2. категория II – машини, производствено оборудване, апаратура;
3. категория III – транспортни средства, без автомобили; покритие на пътища и на самолетни писти;
4. категория IV – компютри, периферни устройства за тях, софтуер и право на ползване на софтуер, мобилни телефони;
5. категория V – автомобили;
6. категория VI – данъчни дълготрайни материални и нематериални активи, за които има ограничен срок на ползване съгласно договорни отношения или законово задължение;
7. категория VII – всички останали амортизируеми активи.

Годишните данъчни амортизационни норми се определят еднократно за годината и не могат да превишават следните размери:

Придобиването на актив чрез сключване на лизингов договор, класифициран като финансов лизинг съгл. Счетоводното законодателство, не е основание за разпределение на този актив в категория VI (данъчни дълготрайни материални и нематериални активи, за които има ограничен срок на ползване съгласно договорни отношения или законово задължение)

За активите от категория II годишната данъчна амортизационна норма не може да превишава 50%, когато едновременно са изпълнени следните условия:

Активите са част от първоначална инвестиция. Това условие не се прилага, когато активите са придобити във връзка с направена инвестиция за повишаване на енергийната ефективност при наличие на сключени доброволни споразумения по реда на глава 5 от Закона за енергийна ефективност
Активите са фабрично нови и не са били експлоатирани преди придобиването им.

Данъчни амортизируеми активи в Плюс Минус

При започване на работа с Плюс минус е необходимо да се направи следното:
- дълготрайните активи да се въведат в дървото с аналитични признаци в главна аналитичност ДА.
- с  помощта на сметкоплана да заредим тяхната счетоводна стойност и начислените амортизации по съответните счетоводни сметки.
- да се попълни от Операции/Дълготрайни активи/Картон на ДМА  всички параметри, необходими за начисляване на счетоводните и данъчните амортизации.

Попълване на Данъчните параметри

Категория активи – избира се от падащо меню съответната категория в съответствие с чл. 55, ал. 1 от ЗКПО. Спрямо избраната категория, при въведена дата на завеждане в дан. ам. план, автоматично се попълват параметрите Дата на прекратяване на дан.ам., Данъчен срок и Данъчна амортизационна норма. Изключение прави само 6-та категория, при която данъчната амортизационна норма не е твърдо определена в ЗКПО, а има максимална стойност 33 (1/3), и се въвежда на ръка.

Данъчна амортизируема стойност – въвежда се данъчната амортизируемата стойност на актива, определена съгласно чл. 53, ал. 1 от ЗКПО

Дата на завеждане в дан. ам. план – за наличните активи към момента на първоначално изготвяне на дан. ам. план тази дата е 01.01.2003; за новопридобитите активи след 2003-та година и преди 01.01.2007 това е по-късната от датата на придобиване и въвеждане в експлоатация; за новопридобитите активи след 01.01.2007 това е началото /1-во число/ на месеца на придобиване или въвеждане в експлоатация; за новопридобитите активи след 01.01.2008 това е началото на месеца, в който данъчният амортизируем актив е въведен в експлоатация или началото на следващия месец. Датата на въвеждане в експлоатация следва да е документално обоснована.

Когато в нормативен акт е предвиден ред за въвеждане в експлоатация, въвеждането в експлоатация на актива за данъчни цели не може да бъде по-рано от установеното в нормативния акт.

Дата на прекратяване на дан. ам. – пресмята се автоматично в зависимост от данъчния срок. На тази дата актива се амортизира напълно за данъчни цели и се отписва от ДАП. За активите от 6-та категория този параметър се определя от данъчната амортизационна норма.

Отписан дата от ДАП – попълва се датата на отписване от данъчния план, в случай че се налага актива да бъде отписан от ДАП преди да е напълно амортизиран за данъчни цели, например при продажба. Съгласно ЗКПО в този случай актива се отписва от данъчния план от началото на месеца, през който е отписан за счетоводни цели. Пример: ДА продаден на 15.12.2007 г., в Отписан дата от ДАП е необходимо да се попълни дата 01.12.2007 г.

Данъчен срок – попълва се автоматично от програмата след избиране на Категория активи съгласно чл. 55, ал. 2 от ЗКПО. За активите от 6-та категория се извежда при въведена данъчна аморт. норма.

Данъчна аморт. норма – попълва се автоматично от програмата след въвеждане на Категория активи съгласно чл. 55, ал. 2 от ЗКПО. За активите от 6-та категория се извежда при въведен данъчен срок.

Начислени данъчни амортизации към дата на въвеждане – попълват се начислените и признати за данъчни цели амортизации към датата на започване на работа с Плюс Минус

Общо начислена данъчна амортизация – тук също е необходимо да се попълнят ръчно данъчните амортизации при започване на работа с програмата, като в последствие след начисляване на данъчни амортизации с Плюс Минус те автоматично се прибавят към първоначално въведените суми

Към период – попълва се автоматично след начисляване на данъчни амортизации за съответната година. Формата на датата е гггг, напр. 2010.

Правилното попълване на данъчните параметри е предпоставка за коректно начисляване на данъчните амортизации и извеждане на счетоводните справки.

Търговски обекти без касови апарати, свързани с НАП, ще бъдат затваряни!

Публикувано на

Остават малко повече от 3 месеца, за 185 000 фирми, регистрирани по ДДС,  за да свържат касовите си апарати с компютърните системи на Националната агенция за приходите. До момента около 15 000 фирми, сред които над 3000 бензиностанции са изпълнили законовото изискване. Всеки  ДДС търговец, който извършва продажби след края на септември и фискалното му устройство няма дистанционна връзка със сървърите на НАП може да бъде глобен с до 10 000 лв. и едновременно с това обектът да бъде запечатан.

„Не искам да плаша никого, но ако един търговец реши да направи дистанционната връзка с НАП в края на септември, почти сигурно сервизните фирми няма да могат да се справят навреме и ще се стигне до запечатване на обекти. Това стана с около 400 бензиностанции в началото на годината”, каза по повод свързването на касовите апарати с НАП изпълнителният директор на агенцията Красимир Стефанов.

От сервизните фирми, които модифицират касовите апарати или заменят старите модели с нови предупреждават, че с наближаване на крайния срок  времето за регистриране на устройствата все повече ще се увеличава поради   струпване на заявките. Сега средното време за инсталиране на едно устройство е само час и половина. Ако всички търговци изчакат крайния срок през септември, заявките им няма да могат да бъдат обработени. Всички разходи по закупуване на нови касови апарати или модифициране на вече съществуващи се зачитат за разход за данъчни цели на търговците,  припомнят още от НАП.

Допълнителна информация за това кой модел касов апарат може да се преправи и в кои случаи се налага закупуването на ново устройство може да се намери в интернет сайта на приходната агенция в рубриката „Дистанционна връзка“ или на телефон 0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна.

Според действащото в момента законодателство всички останали фирми, които нямат регистрация по ДДС трябва да изградят дистанционна връзка не по-късно от края на март 2012 г.

Безопасност и здраве при работа – избрани въпроси и отговори от системана на МТСП

Публикувано на

1. При вписване в Регистър на строителя, съгласно чл.9 от Правилника лицето отговарящо за ЗБУТ трябва да е на трудов договор. Съгласно чл.24 от ЗБУТ обаче е посочено , че това лице може да бъде и външно физическо или юридическо? Кой нормативен документ има по голяма сила Закон за ЗБУТ или Правилник за вписване в Регистъра?

Отговор: Изискването, което цитирате е нормативно регламентирано в чл. 15, ал. 1, т.4, буква в) от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), както и в чл. 9 на Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, издаден на основание на чл. 14, ал. 7 от ЗКС и не противоречи на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Кодекса на труда.

2. Може ли инструктажна книга за периодичен инструктаж да се съхранява в счетоводството или задължително трябва да е на територия на обекта – в случая магазин?

Отговор: Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр. 102 от 2009 г.) не посочва изрично мястото за съхранение на Книгата за периодичен инструктаж, а само срока за съхранение на документацията, отнасяща се до провеждането на обученията и инструктажите.
При определяне на организацията за провеждане на инструктажите, работодателят може да определи и мястото за съхранение на Книгата за периодичен инструктаж по своя преценка

3. Работодателя задължен ли е да осигурява храна и тонизиращи напитки за работещите през ноща. За лечебно заведение стававъпрос. Лечебното заведение е на непрекъсваем процес на трисменен режим на работа.

Отговор: Съгласно Кодекса на труда (КТ) нощен е трудът, който се полага от 22,00 ч. до 06,00 ч. Член 140, ал. 3 от КТ регламентира задължение на работодателя да осигурява на работниците и служителите топла храна, ободряващи напитки и други облекчаващи условия за ефективно полагане на нощния труд.

4. В предприятието има специално облекло и каски, които работниците не носят, макар че им са раздадени и са преминали от инструктаж. Може ли ръководителят на обекта да не ги допусне до работа и да не им плати за това време заплати, докато не започнат да използват личните си предпазни средства?

Отговор: Разпоредбите на Кодекса на труда и на Закона за здравословни и безопасни условия на труд гласят, че работодателят е длъжен да предоставя безплатно специално работно облекло и лични предпазни средства на работниците и служителите, които работят със или при опасни за здравето или живота машини, съоръжения, течности, газове, стопени метали, нажежени предмети и други подобни, а работниците и служителите са длъжни да използуват правилно, съгласно инструкциите, предоставените им от работодателя лични предпазни средства и специално работно облекло.
За нарушения на трудовата дисциплина, в това число, неспазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд, работодателят може да налага предвидените в Кодекса на труда дисциплинарни наказания – забележка, предупреждение за уволнение, уволнение (чл. 186, 187 и 188 от КТ).
Съгласно Кодекса на труда, глобата е вид административно наказание, и се налага от съответния контролен орган, а не от работодателя.

5. При настъпили структурни промени в предприятие, което има много работни места с определени териториални граници, които се променят след преструктурирането на работниците достатъчно ли е да се проведе извънреден инструктаж за да се запознаят с новата промяна и евентуалните нови рискове на новосформирания участък?

Отговор: Съгласно изискванията на чл. 16, ал.1, т.3 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работното място на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, при промяна на технологичния процес, при въвеждане на нови машини и съоръжения, при промяна на работното място или организацията на работа се провежда извънреден инструктаж.
В случая, ако промените в предприятието са в посочения обхват, е достатъчно да се проведе извънреден инструктаж.
Цялостната организация за провеждане на инструктажите трябва писмено да се определи от работодателя, като се посочат видовете инструктажи, техния обхват, продължителност, тематика и програми, лицата, които ще бъдат инструктирани, както и длъжностните лица, които ще провеждат инструктажите.

6. Работя като началник склад готова продукция, като склада е хладилна камера и работи при минус 25 градуса.Полага ли ми се допълнително заплащане за работа при тези температури.

Отговор: От 1.07.2007 г. е в сила Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (обн., ДВ, бр. 9 от 26.01.2007 г.), съгласно която основната работна заплата на работника или служителя се определя на база на оценката на работните места и се договаря с трудовия договор между страните по трудовото правоотношение. Съгласно Наредбата, сложността на труда, отговорността на труда, тежестта на труда, параметрите на работната среда са елементи на оценката на работното място и длъжност, въз основа на която се формира основната работна заплата (чл.4).
В тази връзка, условията на труд следва да бъдат оценени и включени в основната заплата на работниците и служителите.

7. Ако в ЕТ работят само собственика и работници на граждански договор трябва ли фирмата да има договор със СТМ?

Отговор: Съгласно § 1. т. 2. от допълнителните разпоредби на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), „Работодател“ е понятието, определено в § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда, както и всеки, който възлага работа (включително по граждански договор) и носи цялата отговорност за предприятието, кооперацията или организацията. В тази връзка считаме, че за собственика е налице задължението по чл. 25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и той трябва да осигури обслужването на работещите от служба по трудова медицина, независимо от вида на договора, по който те работят.

8. Как ще се прилага Наредбата за работното облекло в училище? Може ли да бъде с характер на възнаграждение?

Отговор: Наредбата за безплатното работно и униформено облекло (ДВ. бр.9 от 2011 г.) регламентира условията и реда за осигуряване на безплатно работно и униформено облекло и се прилага за всички работници и служители, които работят по трудово правоотношение, независимо от икономическата дейност или сектор.
В тази връзка, считаме, че изискванията на Наредбата следва да се прилагат в еднаква степен за всички дейности от публичния сектор, включително и за системата на образованието.
Разпоредбата на чл. 8, ал. 2 от Наредбата за безплатното работно и униформено облекло изрично определя работното и/или униформеното облекло да се предоставя на работника или служителя в готов вид в деня на постъпването му на работа. Съгласно ал. 4 на същия член, не се допуска заменянето на работно и/или униформено облекло с пари.
Организацията за изпълнение на задължението за предоставяне на работното и униформеното облекло следва да се осигури от работодателя по целесъобразност.

9. Като работодател на 4 лица и съгласно извършената оценка без почти никакъв риск, изпълнявам функциите на орган по БЗР по чл.24 от ЗЗБУТ и като такъв провеждам инструктажите. На колко време трябва да ми се провежда обучение/доста скъпо е/ – на 2 год. като лице по чл.6,ал.1,т.1 ,или на 1год. като лице по чл.6,ал.1,т.2 и т.3 от Наредба № РД-07-2?

Отговор: Съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г., обучението по безопасност и здраве при работа (БЗР), се извършва по утвърдени от работодателя програми и с периодичност, в зависимост от целевите групи и спецификата на рисковете на работните места.
Когато едно лице съвместява две или повече длъжности, важно за обучението му по БЗР е да получи необходимите знания и умения за изпълнение на всички задължения.
Съгласно законодателството, органът по БЗР организира, координира и контролира от името на работодателя дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието.
В тази връзка и предвид информацията, която предоставяте в запитването си, считаме, че обучението за орган по БЗР, с периодичност не по-рядко от един път на една година, би могло да осигури необходимите Ви знания за изпълнение на посочените длъжности.

10. Работя в V МБАЛ-София и въз основа специфичните условия на труд и наредба №11 от 25.12.2005г трябва да получаваме ваучери за безплатна храна, но работодателят ни е дал само до април 2010г вкл. От тогава до днес не ни се отпускат такива с оправданието, че няма сключен договор за отпечатването им. Редно ли е това и ако не е къде може да се подаде сигнал за този вид нарушение?

Отговор: Цялостен контрол по спазване на трудовото законодателство се извършва от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. В тази връзка всички сигнали за нарушения на трудовото законодателство (включително относно спазването на изискванията на Наредба № 11 за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея) следва да подавате в ИА „Главна инспекция по труда“ или в нейните териториални поделения.

11. При предосатвено на работник на длъжност продавач-консултант униформено облекло (ризи и пуловер), при прекратяване на трудовия д-р на работника може ли да го задължим да върне остатъчната стойност на униформеното облекло в пари, вместо да ни върне дрехите (т.к. няма как да дадем да се носят от др. работник)? Може ли да го удържим от заплатата ?

Отговор: Съгласно чл.14, ал.1, т. 1 от Наредбата за безплатно работно и униформено облекло приета с ПМС № 10 от 21.01.2011 г, работникът или служителят връща на работодателя предоставеното му работно и/или униформено облекло при прекратяване на трудовото правоотношение. Алинея 2 на същия член позволява работникът или служителят да задържи облеклото при условия, определени от работодателя.
В тази връзка считаме, че организацията за изпълнение на задължението за предоставяне на работното и униформеното облекло е право и компетентност на работодателя.

12. Искам да питам при инвалидност над 95 % с чужда помощ, при положение, че по закон нямам право да работя, вследствие от изречението в ТЕЛК цитирам „Противопоказни условия на труд: Всякакъв вид труд“,мога ли чрез МТСП да извадя документ медицинско, с което ме опълномощавате ,че мога да работя дадена дейност, или почти всякакъв вид труд, без дигане на тежки предмети и много натоварена работа.На 21 години съм и чрез инвалидната песния не мога да се прехранвам нито преживявам.

Отговор: Разпоредбата на чл. 317, ал. 2 от Кодекса на труда задължава както работодателя, така и работника или служителя към спазване на предписанието за трудоустрояване, издадено от здравните органи. Компетентните органи по експертиза на работоспособността са определени в Закона за здравето и Наредбата за експертиза на работоспособността. В тази връзка Министерството на труда няма как да Ви издаде документ, с който бихте могли да работите, въпреки изричното предписание на компетентния медицински орган.
Като заинтересована страна, Вие имате право да обжалвате експертното решение на ТЕЛК по реда на чл. 112 от Закона за здравето. В случай, че сроковете за обжалване са изчерпани, препоръчваме Ви при преосвидетелстване да поискате от комисията прецизиране на условията, при които бихте могли да полагате труд, без това да навреди на здравословното Ви състояние. При високия процент неработоспособност, който Ви е определен, ТЕЛК е преценил във Вашия най-добър здравен интерес, че следва да бъдете напълно освободена от трудови задължения и да получите пенсия. Следва да се има предвид, че чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване Ви дава право и на добавка за чужда помощ. Съгласно цитираната разпоредба пенсионерите със загубена работоспособност над 90 на сто, които постоянно се нуждаят от чужда помощ, получават към определената им пенсия добавка в размер 75 на сто от социалната пенсия за старост. Тази добавка е допълнително месечно плащане към личната пенсия на пенсионера.

Установяване на трудова злополука

Публикувано на

Какви мерки трябва да се предприемат при трудова злополука?

1. Незабавно трябва да се уведоми управителя на фирмата.
2. Осигурителя или опълномощеното от него длъжностно лице, са длъжни да организират разследване за обстоятелствата на злополуката. При разследането задължително се канят представители на работниците и служителите. Съставя се протокол с резултатите от разследването с приложените писмени показания, като в него трябва да се съдържат данните по чл.10, ал.1 от Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки. Протоколът се прилага към досието за трудовата злополука. Припис от протокола се представя в Националния осигурителен институт, на пострадалия и неговите наследници, и на осигурителя.
3. Когато обстоятелствата, при които е станала злополуката, дават основания да се предполога, че тя е трудова, ръководителят или упълномощеното лице са длъжни в срок от 3 работни дни, да подадът в териториалното поделение НОИ по регистрация на осигурителя, декларация по образец, утвърдена от НОИ, и обнародвана в”Държавен вестник”. Тази декларация се вписва в регистъра за трудовите злополуки на предприятието. В случай, че след разследване на контролните органи на НОИ се установи, че злополуката няма характер на трудова, ръководителят или упълномощеното лице, отново е задължено да подаде декларация в срок от 3 работни дни от предписанието на контролните органи. Независимо от подадената декларация, осигурителят е длъжен да уведоми незабавно, териториалната администрация на”Главна инспекция по труда” и другите компетентни органи за всяка злополука, причинила увреждане на повече от трима работещи, както и за всяка злополука, довела до инвалидност или смърт, или ако има основание да се предполага, че ще доведе до такива увреждания. В случай, че злополуката е довела до инвалидност или смърт, задължително се уведомява и прокуратурата.
4. Ако злополуката не бъде декларирана от ръководителя или упълномощеното лице, пострадалият и неговите наследници имат право да подадът декларация в срок от една година от настъпването на злополуката в териториалното поделение на НОИ.
5. Когато има повече от едно пострадало при злополука лице, се подава декларация за всяко пострадало лице.
6. Декларацията се подава в 4 екземпляра, от които два остават в териториалното поделение на НОИ, един се предоставя на пострадалия или на наследниците му и един – на осигурителя.
7. Когато има данни за настъпила трудова злополука, довела до временна нетрудоспособност, осигурителят предоставя на териториалното поделение на НОИ и копие от болничния лист. Ако се издаде разпореждане за признаване на злополуката за трудова и ако има продължение на болничните листове, осигурителят представя и копие от тях. Болничните листове се представят в 3-дневен срок от представянето им пред осигурителя.

Въз основа на данните от декларацията, длъжностното лице по чл.60, ал.1 от Кодекса за задължителното обществено осигуряване, преценява дали да се открие производство по разследване на злополуката. За откриване на производството по разследване на злополуката се издава заповед от ръководителя на териториалното поделение на НОИ.
Длъжностното лице в 7-дневен срок от декларирането, издава разпореждане за приемане или за неприемане на злополуката за трудова по утвърден формуляр на НОИ.

Осигурителят трябва да поддържа регистър на трудовите злополуки, в който се вписват:

1. номерът и датата на декларацията за трудова злополука;
2. входящият номер на декларацията в териториалното поделение на НОИ;
3. трите имена и ЕГН (ЛНЧ за чужд гражданин) на пострадалия;
4. мястото и времето на злополуката;
5. номерът и датата на разпореждането на териториалното поделение на НОИ за приемане или за неприемане на злополуката за трудова;
6. последиците от злополуката (временна неработоспособност, временно намалена работоспособност, инвалидност или смърт);
7. броят на дните (календарни и работни) от злополуката.

Осигурителят съхранява декларациите за трудова злополука не по-малко от 5 години считано от датата на регистрацията.

Въпроси и отговори от системата на МТСП

Публикувано на

1. Имам болничен за 28 май, обявен за работен.Работодателят ми пуска отпуск за 23.05, обявен за почивен. Аргументът – в събота се отработва 23.05, а болничния е за 28.05 .Редно ли е това?

Отговор: Неправилно Ви е”пусната отпуска” за деня, който е обявен за почивен. Когато работодателят нарушава трудовото законодателство можете да сигнализирате инспекцията по труда по седалището на предприятието.

2. При прекратяване на постоянен трудов договор с предизвестие от работника ползването на болнични и неплатен отпуск по молба на работника удължават ли срока на предизвестие с дните в отсъствие?

Отговор: Формата и момента на прекратяване на трудовия договор във Вашия случай е уреден в разпоредбата на чл. 335, ал. 2, т. 1 от Кодекса на труда, съгласно който трудовият договор при прекратяване с предизвестие – се прекратява с изтичането на срока на предизвестието. В този случай трудовия договор ще се прекрати ако предизвестието да е връчено по реда и условията на Кодекса на труда. Срока на предизвестието не се удължава при ползване на платен или неплатен отпуск.

3. На служител назначен м.12.98г. за труд.стаж са зачетени: 2г./на осн.диплом за завършено висше военно образование-съгл.чл.81 от ППЗП,изменен с §42 от ПМС № 218/26.08.96г.,периода на обучение е бил от м.ІХ.84г. – м.VІІ.88г. в СССР/ и 1г. /м.8.83г-м.8.84г. като школник в НШЗО гр.Шумен/. Правилно ли е зачетен стажа към датата на назначаване?

Отговор: Предполагаме, че става дума за признаване на трудов стаж за придобиване право на допълнително трудово възнаграждение. Ако това е така, следва да имате предвид че през 1998 г. е била в действие Наредбата за допълнителните и други трудови възнаграждения (отменена). Във връзка с признаването на периодите за обучение във висши или полувисши училища МТСП е изразило следното становище:
„Съгласно писмо № 91-00-32 от 25.03.1996 г. на Министерството на труда и социалната политика, част от времето на обучение, след навършване на пълнолетие, до размера на редовната военна служба, следва да се зачита за продължителна работа по реда на чл. 3, ал.2, т.4 от Наредбата за допълнителни и други трудови възнаграждения.Зачетената за трудов стаж част от времето прекарано в обучение не може да бъде с продължителност по-голяма от продължителността на редовната(наборна) военна служба към датата на отслужване на същата в съответния род войски, съгласно действащото законодателство.
По този ред се признава трудовия стаж само на лицата, които не са отбили редовната си военна служба.
Времето на обучение, зачетено за наборна военна служба следва да се установи с диплома за завършено образование или документ, издаден от Централния военен архив.Документите се представят на органа, който зачита трудовия стаж за определяне на правото на допълнително трудово възнаграждение за продължителна работа.
В случай, че лицето е отбило редовната си военна служба, трудовият му стаж се зачита само на основание чл.3, ал.2, т.4 от Наредбата за допълнителни и други трудови възнаграждения.”

4. Ако фирмата смени офиса си от един адрес на друг на територията на гр. София и служител откаже да работи на новото място на същата длъжност може ли да бъде прекратен по чл. 328 ,ал.1, т. 7 (отказ на работника при преместване на предприятието в друго населено място или местност)?

Отговор: Съгласно чл. 3, ал. 1-5 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България, териториални единици са населените места и селищните образувания. Населено място е исторически и функционално обособена територия, определена с наличието на постоянно живеещо население, строителни граници или землищни и строителни граници и необходимата социална и инженерна инфраструктура.
Населените места се делят на градове и села и подлежат на регистрация в Единния класификатор на административно-териториалните и териториални единици.
Селищните образувания са територии извън строителните граници на населените места, устроени за осъществяване на специфични функции, които са определени със строителни граници, но нямат постоянно живеещо население.
Населеното място и селищното образувание имат територия, граници и наименование.
Във Вашия случай, преместване на работодателя от един квартал в друг не представлява преместване от едно населено място в друго.

5. Може ли да бъде съкратен работник или служител, работещ на безсрочен трудов договор, след като не са му изплатени 4 работни заплати?

Отговор: Прекратяването на трудовия договор поради съкращаване- чл. 328, ал.1, т.2 от Кодекса на труда (КТ) е по инициатива на работодателя. Законът не е предвидил закрила при уволнение на основание „неизплатени заплати”. Неизплатеното трудово възнаграждение можете да потърсите по съдебен ред, ако работодателя откаже да го плати доброволно. Давностният срок за предявяване на иска е 3-годишен и тече, от датата, когато е трябвало да се извърши плащането по съответния ред.

6. Може ли майката да ползва неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8 год. възраст – чл.167 а, ал.1 от КТ и детето да посещава ясла?

Отговор: Разпоредбата на чл. 167а, ал.1 от Кодекса на труда, предвижда че след използването на отпуските по чл. 164, ал. 1 и чл. 165, ал. 1 всеки от родителите (осиновителите), ако работят по трудово правоотношение и детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка, при поискване има право да ползва неплатен отпуск в размер 6 месеца за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст. Видно от разпоредбата, изискването е „детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка”.Следователно, приемането на детето в детска ясла не е основание за прекратяване ползването на отпуска по чл. 167а, ал.1 КТ.

7. Бившият ми работодател не беше изплатил дължимите трудови възнаграждения за 4м., както и дължимото обезщетение по чл. 222, ал.1 от КТ. След намесата на ИТ София бяха изплатени по 240лв.за месец, както и 240лв обезщетение, вместо дължимите 60% за възнаграждение и 1 БТВ за обезщ. Правилно ли е това?

Отговор: Съгласно чл. 245, ал.1 от КТ, при добросъвестно изпълнение на трудовите задължения на работника или служителя се гарантира изплащането на трудово възнаграждение в размер 60 на сто от брутното му трудово възнаграждение, но не по-малко от минималната работна заплата за страната.
Разликата до пълния размер на трудовото възнаграждение остава изискуема и се изплаща допълнително заедно със законната лихва – ал.2 на чл.245 от КТ.
Съгласно чл. 222, ал. 1 от КТ, при уволнение поради закриване на предприятието или на част от него, съкращаване в щата, намаляване обема на работа, спиране на работата за повече от 15 работни дни, при отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което той работи, когато то се премества в друго населено място или местност, или когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност, работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя. Обезщетението е в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа, но за не повече от 1 месец. С акт на Министерския съвет, с колективен трудов договор или с трудовия договор може да се предвижда обезщетение за по-дълъг срок. Ако в този срок работникът или служителят е постъпил на работа с по-ниско трудово възнаграждение, той има право на разликата за същия срок.
Трудово – правен спор във връзка с изплащане на дължимите от работодателя обезщетения, както и за неизплатено трудово възнаграждение се решава от съответния съд. Срокът, в който следва да се предяви иск е 3-годишен, считано от деня, в който по вземането е трябвало да се извърши плащане по надлежния ред – чл.358, ал.1, т.3 и ал.2, т.2 от КТ.

8. Работя на основен и допълнителен трудов договор/и двата по 4 часа/. Интересува ме като се прекрати основния трудов договор и веднага се сключи нов /пак на 4 часа/, може ли допълнителният да си остане такъв, а новият трудов договор да е отново основен.

Отговор: Необходимо е да прекратите и двата трудови договора – основния трудов договор и договора за допълнителен труд.Следва да сключите този трудов договор, който желаете да е основен /първи по време/, след което да сключите трудов договор за допълнителен труд.

9. Налага ни се да назначим общи работници за бране на плодове в рамките на не повече от 2 месеца.Работното им време ще надвишава 8 часа и ще се работи през почивните дни, какви са възможните варианти да се назначат?
В едно от звената ни се налага да се въведе удължено работно време да 10 часа на ден – какво трябва да представлява дневника за удължено работно време,какви са условията при работа на две смени.

Отговор: По нашето трудово законодателство работната седмица е 5-дневна и не можете да сключите договор за работа”през почивните дни”.
Трудовите договори се сключват като се спазват изискванията на чл. 66, ал.1 от Кодекса на труда и за всички работното време е до 8 часа на ден и до 40 часа на седмица. При допускане да се полага извънреден труд следва да се съобразите с изискванията установени в раздел ІІ от глава VІІ на Кодекса на труда (КТ) и раздел ІІІ от глава І на Наредбата за работното време, почивките и отпуските. Тъй като от запитването е ясно че става въпрос за сезонна работа то според чл. 144, т.6 извънредния труд е допустим при изключение, но се допуска само при спазване на всички изисквания свързани с полагането на извънреден труд.
Съдържанието на дневника за удължаване на работното време е установено в чл. 8, ал.3 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските.

10. Интересува ме при евентуална ликвидация на предприятието в което работя, какъв е редът с изплащане на дължимите средства от страна на работодателя , тъй като имам да вземам 2 раб.заплати и се притеснявам дали ако се стигне до края ще си получим заработеното?

Отговор: Съгласно чл. 245, ал.1 от КТ, при добросъвестно изпълнение на трудовите задължения на работника или служителя се гарантира изплащането на трудово възнаграждение в размер 60 на сто от брутното му трудово възнаграждение, но не по-малко от минималната работна заплата за страната.
Разликата до пълния размер на трудовото възнаграждение остава изискуема и се изплаща допълнително заедно със законната лихва – ал.2 на чл.245 от КТ.
В случай, че работодателян не спазва разпоредбите на КТ, следва да сигнализирате инспекцията по труда по седалището на предприятието.Трудово – правен спор във връзка с неизплащане на дължимите от работодателя обезщетения, както и за неизплатено трудово възнаграждение се решава от съответния съд.        Срокът, в който следва да се предяви иск е 3-годишен, считано от деня, в който по вземането е трябвало да се извърши плащане по надлежния ред -чл.358, ал.1, т.3 и ал.2, т.2 от КТ.
В чл. 267 от Търговския закон /ТЗ/ е предвидено, че ликвидаторите са длъжни, като обявят прекратяването на дружеството, да поканят неговите кредитори да предявят вземанията си. Поканата се отправя писмено до известните кредитори и се обявява в търговския регистър.
Съгласно чл. 722, ал. 1 от ТЗПри извършване на разпределение на осребреното имущество вземанията се изплащат в следния ред:
1. вземания, обезпечени със залог или ипотека, или запор или възбрана, вписани по реда на Закона за особените залози – от получената сума при реализацията на обезпечението;
2. вземания, заради които се упражнява право на задържане – от стойността на задържания имот;
3. разноски по несъстоятелността;
4. вземания, произтичащи от трудови правоотношения, възникнали преди датата на решението за откриване на производството по несъстоятелност;
5. издръжка, дължима по закон от длъжника на трети лица;
6. публичноправни вземания на държавата и общините, като данъци, мита, такси, задължителни осигурителни вноски и други, възникнали до датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност;
7. вземания, възникнали след датата на решението за откриване на производството по несъстоятелност и неплатени на падежа;
8. останалите необезпечени вземания, възникнали преди датата на решението за откриване на производството по несъстоятелност;
9. вземанията по чл. 616, ал. 2, т. 1 ;
10. вземанията по чл. 616, ал. 2, т. 2 ;
11. вземанията по чл. 616, ал. 2, т. 3 ;
12. вземанията по чл. 616, ал. 2, т. 4.
Когато паричните средства са недостатъчни, за да се удовлетворят изцяло вземанията по ал. 1, т. 3 – 12, те се разпределят между кредиторите от реда по съразмерност – ал. 2.
Когато са предявени и приети няколко вземания на държавата от един ред, сумата се изплаща на съответния ред от сметката за разпределение общо и след получаването се разпределя от Националната агенция за приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс . Националната агенция за приходите незабавно уведомява съда по несъстоятелността и синдика за извършеното разпределение – ал. 3.

11. На овакантена щатна бройка, мога ли да сключа доп. споразумение със служител по чл 119 и чл 259 от КТ да изпълнява и другата длъжност до провеждане на конкурс?

Отговор: Съгласно разпоредбата на чл. 259 от Кодекса на труда (КТ), когато работник или служител изпълнява длъжност или работа на отсъстващ работник или служител, той ползва правата за тази длъжност или работа, включително и трудовото възнаграждение, ако това е по-благоприятно за него. Ако той изпълнява през това време и своята работа или длъжност, има право и на допълнително трудово възнаграждение, което се уговаря между страните по трудовото правоотношение. От тези права не може да се ползва работник или служител, който по длъжност е заместник на отсъстващия. От това може да се направи извод, че по смисъла на чл. 259 КТ, вътрешно заместване се осъществява, когато работникът или служителят изпълнява длъжността или работата на друг работник или служител от същото предприятие, който отсъства за по-дълъг период от време от работното място, без значение причината за отсъствие. Тъй като в запитването си посочвате, че длъжността е вакантна, на това основание служителя не може да изпълнява допълнителни функции. Разпоредбата на чл. 119 от Кодекса на труда изрично предвижда, че изменение на трудовото правоотношение се допуска по писмено съгласие между страните. Това означава, че с допълнително писмено споразумение на основание чл. 119 от КТ, страните могат да изменят всеки от елементите на съдържанието на съществуващ между тях трудов договор (работно време, длъжност, срок, трудово възнаграждение, и др.). С оглед на изложеното считаме, че допълнителни функции не могат да се възложат за вакантната длъжност на основание чл. 119 от КТ.

12. Възможно ли е да сключа трудов договор по чл.110 от КТ без да имам щатна бройка?

Отговор: Съгласно чл. 110 от КТ работникът или служителят може да сключи трудов договор с работодателя при когото работи, за извършване на работа, която не е в кръга на неговите трудови задължения, извън установеното за него работно време.
По наше мнение за да сключите трудов договор за допълнителен труд е необходимо да има щатна бройка.

13. Остават ми 3 години до пенсия и сам безработна, но без да се регистрирам през последните 3 години.Имам ли право ако сега се регистрирам на някакво обещетение.

Отговор: Съгласно чл. 54а от Кодекса за социално осигуряване (КСО) право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски за фонд “Безработица” най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването и които: 1. имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта; 2. нямат отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране; 3. не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по чл. 4 КСО. В случай, че не отговаряте на посочените по-горе изисквания, нямате право на обезщетение от БТ.

14. Имам връчена заповед за командировка за 30 дни на 60 км. от местоработата ми но не ми плащат командировачни.Какво да направя?

Отговор: За времето на командировка, лицето получава командировъчни пари, които по смисъла на чл. 215 от Кодекса на труда са обезщетение, за неудобствата, които се създават за лицето. Работниците и служителите, които считат, че неправилно или незаконосъобразно не са им изплатени командировъчни пари, могат да потърсят сумите по съдебен ред в 3-годишен давностен срок, считано от датата, когато е трябвало да се извърши плащането по съответния ред.

15. Назначена съм на осн.трудов договор- 8ч. и на допълнителен тр.договор на 2 часа. Мога ли да бъда назначена и като управител на ООД на 1час?

Отговор: Разпоредбата на чл. 113, ал.1 от Кодекса на труда (КТ) предвижда,. че максималната продължителност на работното време по трудов договор за допълнителен труд заедно с продължителността на работното време по основното трудово правоотношение при подневно изчисляване не може да бъде повече от:
1. 40 часа седмично – за ненавършилите 18-годишна възраст работници и служители;
2. 48 часа седмично – за другите работници и служители.
При изричното им писмено съгласие работниците и служителите по ал. 1, т. 2 могат да работят и повече от 48 часа. Това се допуска, когато се работи по основен и допълнителни трудови договори п чл. 110 и чл. 111 от КТ. В тези случаи работникът или служителят по чл. 110 и 111 дава писменото си съгласие за работа повече от 48 часа седмично на работодателя, при когото работи. В случай че работникът или служителят не даде съгласие, той не може да бъде задължен да работи повече от 48 часа седмично, като отказът му не може да доведе до настъпване на неблагоприятни последици за него(чл. 113, ал.3 КТ). Това писмено съгласие се дава на работодателя – страна по трудовия договор за допълнителен труд, като съгласието има действие за период не по-дълъг от 4 месеца.
Във всички случаи на полагане на допълнителен труд общата продължителност на работното време не може да нарушава непрекъснатата минимална междудневна и седмична почивка, установена с този кодекс (чл. 113, ал.6 КТ). Минималната междудневна почивка е 12 часа, а междуседмичната – 24 часа.
Следователно разпределението на работното време по основен и допълнителни трудови договори трябва да се подчинява на посочените разпоредби.

16. Трябва ли след всяка промяна в ползването на платен годишен отпуск, съгласно утвърден график за отпуск, да се изготвя нов график за отпуск?

Отговор: Съгласно чл. 37в, ал.2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските при възникване на конкретни икономически, технологически, финансови, пазарни и други обективни причини от подобен характер графикът може да се изменя по реда на чл. 173, ал. 1 КТ. Други възможности за изменение на графика не са предвидени.