Данъчно третиране на доставка на самолетни билети от туристически посредници по Закона за данъка върху добавената стойност

Публикувано на

Туристическите посредници са туроператори и туристически агенти. Облагане на доставката на самолетни билети с ДДС се извършва по общия ред на Закона за данъка върху добавената стойност  или по специалния ред, регламентиран в Глава 16 на същия. Съгласно чл. 136, ал.1 от ЗДДС „когато туроператор или туристически агент предоставя от свое име стоки или услуги във връзка с пътуването на турист, за осъществяването на което се използват стоки или услуги, от които туристът се възползва пряко, смята се, че се извършва една доставка на обща туристическа услуга“, а в ал. 2 е дадено пояснение, че тези стоки и услуги са тези, които туроператорът или туристическият агент е получил от други данъчно задължени лица и е предоставил на туриста без изменение. Определението в Закона за туризма  за туристическа агентска дейност изключва възможността туристическите агенции да прилагат  специалния ред на облагане, тъй като туристическия агент не може да продоставя туристически услуги от свое име, а само като посредник.

Ще разгледаме доставката на самолетни билети при хипотезите, когато същата се третира като обща туристическа услуга, предоставена от туроператор и когато се третира по общия ред на облагане по ЗДДС.

1. Хипотези на доставка на самолетни билети от туроператори при специалния ред на облагане по ЗДДС са следните:

1.1. Продажба на самолетни билети, когато доставчика е туроператор, а получателя е физическо лице – турист (местно или чуждестранно)
В този случай сделката се третира като доставка на обща туристическа услуга.  Съгласно чл.113, ал. 3, т. 4 от ЗДДС туроператора не е длъжен  да издаде фактура, но ако издаде я включва в дневника за продажби за данъчния период, в който е издадена, без да попълва информацията в колона 9-25 на приложение №10 . При възникване на данъчно събитие за доставката /когато туриста за пръв път се възползва от услугата/, туристическия агент  начислява ДДС 20%  за извършената доставка на обща туристическа услуга, като съставя протокол най – късно до 15 дни от възникване на данъчното събитие. Данъчната основа се определя по реда на чл. 139, ал. 1  от ЗДДС.
Съгласно чл. 120, ал. 1 от ЗДДС туроператора трябва да състави за данъчния период  и отчет за извършените продажби. Отчета не се включва в дневника за продажбите.

1.2. Продажба на самолетни билети, когато доставчика е туроператор, а получателя е данъчно задължено по ЗДДС лице.
В този случай получателя трябва да избере дали да получи услугата като „турист“ по смисъла на ЗТ или като лице, извършващо независима икономическа дейност.  В първия случай, туроператора процедира, както е описано в т. 1.1. В случай, че самолетния билет бъде придобит от данъчно задължено по ЗДДС лице, извършващо независима икономическа дейност, доставката е облагаема по общия ред на закона.

1.3. Продажба на самолетни билети, когато доставчика е туроператор, а получателя е друг туроператор, който предоставя билетите без изменение от свое име на физическо лице – „турист“. В този случай туроператора процедира, както е указано в т. 1.1.

2. Възможните хипотези на доставка на самолетни билети от туристически агенти при общия ред на облагане по ЗДДС са следните:

2.1. Туристически агент извършва услуга по продажба на самолетни билети за международен превоз, като купувач на билета е данъчно незадължено лице или данъчно задължено лице, регистрирано по ЗДДС в страната.
Съгласно чл. 24 от ЗДДС мястото за изпълнение при доставка на услуга, оказвана от посредник, действащ от името и за сметка на друго лице, предоставена на данъчно незадължено  лице, е мястото където е основната доставка, във връзка с която е оказано посредничеството.
Съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗДДС мястото на изпълнение по доставка на услуга е мястото, където получателя е установил независимата си икономическа дейност.
На основание на чл. 36, ал. 1 от ЗДДС услугата по продажба на самолетни билети от туристически агент, действащ от името и за сметка на друго лице, когато са свързани с доставката по превоз на пътници по чл. 29 от ЗДДС /международен транспорт/  са облагаеми с нулева ставка. Стойността на тази доставка е полученото възнаграждение от доставчика на посредническата услуга – туристическия агент.
За доказване на доставката на услугата по продажба на самолетни билети с място на изпълнение на територията на страната, оказана във връзка с международен транспорт на пътници, доставчикът следва да разполага с документите, описани в чл. 37 от ППЗДДС. В случай, че туристическия агент има договор за продажба не с авиокомпанията, а с посредник (който от своя страна има договор с авиокомпания), за да докаже посредническата услуга във връзка с продажбата на самолетни билети, той трябва допълнително да се снабди и с копие от отчета за извършените продажби на самолетни билети, изготвян и представян от възложителя на авиокомпанията.
Документиране стойността на билетите – съгласно чл. 113, ал. 3, т. 4 от ЗДДС и чл. 4, т. 4 от Наредба № H-18 от 13 декември 2006 г. за регисриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, лицето извършващо продажба на самолетни билети не е длъжно да издаде фактура и да регистрира продажбата чрез фискално устройство. За стойността на билетите може да се издаде първичен счетоводен документ (протокол), отговарящ на изискванията на чл. 7, ал. 1 от Закона за счетоводството, който да послужи за документална обоснованост на разхода заедно с бордната карта от осъществения полет (чл. 10, ал. 5 от ЗКПО).
Документиране на посредническата услуга – на основание на чл. 3, ал.1 от Наредба № H-18, посредническата услуга се регистрира чрез фискално устройство, освен ако плащането е по банка. За стойността на услугата се издава и фактура, в която като основание за начисляване на данък 0% се посочва чл.36, ал.1 от ЗДДС.

2.2. Туристически агент извършва услуга по продажба на самолетни билети за международен превоз, като купувач на билета е данъчно задължено лице, регистрирано по ЗДДС извън страната.
В случай, че получателя е данъчно задължено лице, регистрирано по ЗДДС извън страната, съгласно чл. 21, ал.2 от ЗДДС  мястото на изпълнение на доставката на услугата е извън територията на страната.  На основание на чл. 86, ал. 3 от ЗДДС за доставките с място на изпълнение извън територията на страната не се начислява данък.
В този случай туристическия агент процедира по описанието в т. 2.1., но в издадената фактура за посредническата услуга не начислява данък, като посочва основание за неначисляване на ДДС  чл.86, ал. 3 от ЗДДС.

2.3. Туристически агент извършва услуга по продажба на самолетни билети за вътрешен превоз.
Съгласно чл. 24 от ЗДДС мястото за изпълнение при доставка на услуга, оказвана от посредник, действащ от името и за сметка на друго лице, предоставена на данъчно незадължено  лице, е мястото където е основната доставка, във връзка с която е оказано посредничеството.
Облагаема доставка по чл. 12, ал. 1 от ЗДДС е всяка доставка на услуга по смисъла на ЗДДС, когато е извършена от данъчно задължено лице и е с място на изпълнение на територията на страната.
При тази ситуация, туристическия агент не е задължен да отчита продажбата с фискално устройство и да издава фактура за продажбата на самолетните билети. За стойността на билетите може да се издаде първичен счетоводен документ (протокол), отговарящ на изискванията на чл. 7, ал. 1 от Закона за счетоводството, който да послужи за документална обоснованост на разхода за данъчно задълженото лице, заедно с бордната карта от осъществения полет (чл. 10, ал. 5 от ЗКПО).
Във фактурата за посредническата услуга се начислява ДДС 20%.

Документиране в Плюс Минус доставки на стоки и услуги по приложение №2 от ЗДДС с място на изпълнение на територията на страната, по които данъкът е изискуем от получателя

Публикувано на

Стоките и услугите в Приложение № 2 към глава деветнадесета „а“  от ЗДДС са:
1. Битови отпадъци по Закона за управление на отпадъците.
2. Производствени отпадъци по Закона за управление на отпадъците.
3. Строителни отпадъци по Закона за управление на отпадъците.
4. Опасни отпадъци по Закона за управление на отпадъците.
5. Услуги по добив, обработка или преработка на отпадъци по т. 1 – 4.

I. Документиране в Плюс Минус на доставките на битови, производствени, опасни и строителни отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците, както и на доставките на услуги по техния добив, обработка и преработка.
В Плюс Минус за документиране на този вид доставка се използва Фактура продажба /тип -ФЕ и файл facturam7.xls/.
Съгласно указание на НАП (Указание относно документиране на доставки на стоки и услуги по приложение № 2 към глава 19 „а“ от ЗДДС), “…фактурите издадени от доставчика, с които са документирани доставките на стоки и услуги  по приложение № 2 към глава 19 „а“ от ЗДДС следва да намерят отражение в регистъра “Дневник за продажбите” както следва:
данъчната основа на тези доставки се посочва в колона 11 и
- като за начислен ДДС за същите доставки в колона 12 не се посочва стойност и
- като общ размер на данъчните основи за облагане с ДДС в колона 9 се посочва данъчната основа на тази доставка.”

Забележка:
*Колона 11 – Данъчна основа на облагаемите доставки със ставка 20%, вкл. Доставките при условията на дистанционни продажби, с място на изпълнение на територията на страната.
*Колона 12 – Начислен ДДС 20%.
*Колона 9 – Общ размер на данъчните основи за облагане с ДДС.

II. Покупка на стоки и услуги по приложение № 2 към глава 19 „а“ от ЗДДС когато доставчикът е данъчно задължено лице.
В Плюс Минус за документиране на придобиване на стоки и услуги по приложение № 2 към глава 19 „а“ от ЗДДС се използва:
1. Фактура покупка с ТО /тип +ФЕ и файл facttop7.xls/ – за заприхождаване на отпадъците.
При запомняне на фактурата трябва от падащото меню Тип на сделката да се избере „Без право на данъчен кредит  и да се махне отметката „Влиза   в дневника по ДДС.
2. Протокол по чл.117 от ЗДДС /тип -П и файл ProtokolES1.xls/ – за начисляване на ДДС за всяка покупка по отделно . Протокола се издава не по-късно от 15 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем, като от поле „По документ/и – Insert  се извика предварително запомнената фактура. Доставчика и артикулите заедно с количествата и стойностите се зареждат автоматично. В поле Основание за начисляване  на данъка трябва да се избере   основанието „доставки по чл. 82, ал. 2-5 и  F8 за запис на протокола.
Така въведения Протокол се отразява в Дневник за продажбите и в Дневник за покупките:
- В дневника за продажбите – в колона № 14 размера на данъчната основа и в колона № 15 размера на дължимия данък по ставка 20%. Протоколите ще намерят отражение в колона № 9 общ размер на данъчните основи за облагане с ДДС и колона № 10 всичко начислен ДДС.
- В дневника за покупките – в колони № 9, 10 и 12 размера на данъчната основа (в зависимост от правото на данъчен кредит -без право, право на приспадане на пълен данъчен кредит или право на приспадане на частичен данъчен кредит) и съответно в колони № 11 и 13 размера на данъка.

Забележка:
Дневник за продажбите
*Колона 14 – Данъчна основа на получените доставки по чл. 82, ал. 2-5.
*Колона 15 – Начислен ДДС за ВОП и  получените доставки по чл. 82, ал. 2-5.
Дневник за покупките
*Колона 9 – Данъчна основа и данък на получените доставки ВОП, чл. 82, ал. 2-5 от ЗДДС и внос  без право на данъчен кредит.
*Колона 10 – Данъчна основа и данък на получените доставки ВОП, чл. 82, ал. 2-5, внос, чл. 69, ал.2 от ЗДДС с право на данъчен кредит.
*Колона 12 – Данъчна основа и данък на получените доставки ВОП, чл. 82, ал. 2-5, внос, чл. 69, ал.2 от ЗДДС с право на частичен данъчен кредит.
*Колона 11 – ДДС 20% с право на данъчен кредит.
*Колона 13 – ДДС с право на частичен данъчен кредит.

В дневника за покупките се отразяват само протоколите, с които е начислен данъка, без да се отразяват фактурите издадени от доставчика.
Трябва да се има предвид , че за начисления от общината данък не възниква право на приспадане на данъчен кредит. Това е така, тъй като закупените стоки (отпадъци) или услуги по приложение №2 от ЗДДС не се използват за извършване на облагаеми доставки от общината. Общината осъществява дейности по сметосъбиране и сметоизвозване, за които лицата-собственици на имотите, а при учредено вещно право на ползване- ползвателите, заплащат такса битови отпадъци. За тези си дейности общината не е данъчно задължено лице и действа в качеството си на орган на местна власт съгласно разпоредбата на чл.З, ал.5 от ЗДДС. В тази връзка стоките и услугите по Приложение №2, които общината закупува се използват за дейности извън рамките на икономическата дейност на съответната община, във връзка с което на основание чл.70, ал.1, т.2 от ЗДДС за данъка, който общината сама си начислява по реда на специалната схема не възниква право на приспадане на данъчен кредит.
В този случа в Протокола трябва да се избере от падащото меню „Без право на данъчен кредит“.

III. Покупка на стоки и услуги по приложение № 2 към глава 19 „а“ от ЗДДС когато доставчици са физически лица, които не са данъчно задължени.
В този случай, в  Плюс Минус за документиране на придобиване на стоки и услуги по приложение № 2 към глава 19 „а“ от ЗДДС се използва:
1. Покупко – изплащателна сметка /тип -ПИ и файл PokupkoIzplSm.xls/ – за заприхождаване на отпадъците и начисляване на окончателен данък по чл. 38, ал. 10 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
2. Протокол по чл.117 от ЗДДС /тип -П и файл ProtokolES1.xls/ – за начисляване на ДДС . В този случай, когато доставчици са физически лица, които не са данъчно задължени, начисляването на данъка се извършва от получателя с издаване на общ протокол за всички доставки, за които данъка е станал изискуем през съответния данъчне период. Протоколът се издава на последния ден на данъчния период.

Трудово досие

Публикувано на

Личното трудово досие представлява съвкупност от писмени документи, които са свързани с трудовото правоотношение на работника или служителя и са регламентирани от Кодекса на труда (КТ) и Наредба № 4 за документите, които са необходими за сключване на трудов договор.

Работодателя има задължението да поддържа и прилага всички нови документи свързани с трудовото правоотношение към досието на работника. Тези документи са необходими в случай на проверка от контолните органи за спазване на трудовото законодателство, за представяне на съдебните органи при възникнали трудови спорове, както и в други случаи при необходимост.

В процеса на създаване на трудовото досие, една част от документите се представят от работника при сключване на трудовия договор, а другата част се изготвя с течение на времето, през което лицето работи в предприятието.

Необходимите документи, които едно трудово досие трябва да съдържа, съобразени с изискванията на контролните органи са:

1. Документи, необходими при сключване на трудовия договор:
- копие от лична карта или друг документ за самоличност;
- копие от документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, в случай че се изискват за длъжността за която лицето кандидатства;
- копие от документ за стаж по специалността, когато за длъжността се изисква придобит стаж;
Копията на тези документи трябва да са заверени „вярно с оригинала” от служителя, който ги е приел.
- документ за медицински преглед – оригинал;
- свидетелство за съдимост, когато със закон или нормативен акт се изисква съдебно минало. Този документ има срок на валидност 6 месеца – оригинал;
- разрешение от инспекцията по труда, ако лицето не е навършило 16 години или е на възраст от 16 до 18 години;
- молба за постъпване на работа;
2. Индивидуален трудов договор, сключен между страните по трудовото правоотношение.
3. Уведомление по чл. 62 от КТ и справка за подаденото уведомление, заверена от НАП, с подпис на служителя.
4. Длъжностна характеристика.
5. Молби и заповеди за ползване на различни видове отпуски.
6. Допълнителни споразумения по трудовия договор.
7. Договори за повишаване на квалификацията или преквалификация без откъсване от работа.
8. Писмени съгласия за полагане на извънреден или нощен труд и за работа при условията на удължено работно време, когато такива се изискват съгласно КТ.
9. Заповеди за награди.
10. Заповед за прекратяване на трудовото правоотношение и всички други документи, свързани с прекратяването на трудовия договор, като молба за напускане, предизвестие и т.н.
11. Копия от издадените УП1, УП2, УП3.
12. Служебна бележка за проведен начален инструктаж.
13. Протокол за инструктаж.

Инструктаж на работници и служителите по ЗБУТ

Публикувано на

Инструктажът по безопасност и здраве при работа има за цел да даде на работниците и служителите практически указания за безопасно изпълнение на трудовата дейност. Провежда се при:

1. постъпване на работа;
2. преместване на друга работа или промяна на работата;
3. въвеждане на ново или при промяна на работното оборудване и технология;
4. периодични за поддържане и допълване на знанията на работещите по безопасност и здраве при работа.

Съгласно Наредба № РД-07-2 инструктажите биват:

- начален;
- на работното място;
- периодичен;
- ежедневен;
- извънреден;

Началния инструктаж се извършва при започване работа на служителя или работника.
Длъжностното лице, провело началния инструктаж на лицата, които постъпват на работа, издава служебна бележка, за проведен инструктаж, която съхранява в личното досие на работещия.

Инструктаж на работното място – наредбата допуска едновременното провеждане на началния инструктаж и инструктажа на работното място в предприятия с персонал до 50 работници и служители включително и/или ограничен обем производствени дейности.
Инструктажът на работното място е практическо запознаване на работника и служителя с конкретни изисквания за безопасното изпълнение на трудовата дейност и се провежда на работното място, преди да му бъде възложена самостоятелна работа.

В случаите по ал.2 от Наредбата за ЗБУТ: работниците на които се провежда обучение или изпит се издава протокол при успешно положен изпит по правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, който се съхранява в трудовото досие.

За определени видове работи е задължително провеждането на инструктаж на работното място: подземни работи, работа в открити мини, строителни и монтажни работи, обслужване на машини, съоражения и технологични процеси с повишена опасност; работа в металоргични и химически предприятия; пряко заети в превозната дайност в железопътния транспорт; в производство и употреба на взривни материали;

Периодичен инструктаж
Периодичният инструктаж има за цел да поддържа и допълва знанията на работещите по безопасност и здраве при работа.
Периодичният инструктаж се провежда един път на три месеца за работещите, пряко заети в дейностите по чл. 15, ал. 1, и един път годишно за всички останали работещи.

Ежедневен инструктаж се провежда на работещи, пряко заети в дейности с висок производствен риск, включително: подземни, минни и геологопроучвателни обекти; в кариери; в добива на нефт и газ; в превозите в железопътния транспорт; в производство и употреба на взривни материали;  в международните автомобилни превози; в автомобилните превози на опасни товари по шосе; при работа с опасни химически вещества и препарати; при производство и леене на метали; при строителни и монтажни работи;
Ежедневният инструктаж се провежда от прекия ръководител на работата или друго лице, определено със заповед на работодателя.

Извънредния инструктаж се провежда:
1. след всяка трудова злополука по чл. 55, ал. 1 на Кодекса за социално осигуряване и установена професионална болест, както и след пожар, промишлена авария и природно бедствие;
2. при констатирани груби нарушения на правилата, нормите и изискванията по безопасност и здраве при работа;
3. при промяна на технологичния процес, при въвеждане на нови машини и съоръжения, при промяна на работното място или организацията на работа;
4. с работещи, отсъствали от работа повече от 45 календарни дни, след завръщането им на работа, преди да започнат да изпълняват преките си задължения.
5. по предписание на контролен орган.

Програмата за провеждане на извънредния инструктаж се определя в зависимост от причината, която е наложила неговото провеждане.

Във версия 6999.6 на Плюс Минус са предвидени документи за инструктаж, които се стартират от от меню Документи/Документи за инструктаж:
- служебна бележка инструктаж;
- заповед за инструктаж;
- протокол инструктаж;
От меню Справки/Личен състав се извежда книга за инстуктаж.

Подаване на коригиращи и заличаващи данни на Декларация образец № 1 в Плюс Минус

Публикувано на

Файлът на декларация образец №1 съдържа данни за осигуряването на лицата, като се формира отделен запис на всяко едно лице поотделно. При необходимост за корекция или заличаване на данните от декларацията, се формира запис само на лицето, за което правим съответно корекция или заличаване, а не се подават данните отново на цялата фирма.

Съдържанието, срока, начинът и редът на подаване на декларация образец № 1 е регламентиран в Наредба № Н-8.

Код корекция – К се подава:

-          при коригиране на вече подадена декларация. Това означава, че може да правите корекция само, когато има потвърждение от НАП, че декларацията ви е приета с основни (редовни) данни.

-          при изплатени за минал период възнаграждения, за които се дължат осигурителни вноски за социално и здравно осигуряване. В този случай, освен коригираните данни се попълват всички останали реквизите с данните от подадената от преди това декларация.

Когато за един и същи месец, осигурителят е подал за едно лице повече от една декларация, и след това иска да коригира някоя от тях, първо се подава една заличаваща и след това нова декларация с редовни данни. С код корекция „К” не се коригират данните в т.2, 3, 4 и 5 (т. 5.1 и 5.2).

След приемането на коригираща декларация, може да се подава само нова коригираща или заличаваща декларация.

След заличаваща декларация, която изтрива всички подадени декларации за лицето се подава само нова с редовни данни. При подаване на заличаваща декларация се попълва буква „З”.

В Плюс Минус, коригираща декларация се формира от маню Операции / Декларация 1 – корекция – само за маркираните.

Заличаваща декларация се формира от меню Операции / Декларация обр.1 и 6 / Декларация 1 – изтриване само за маркираните.

За да маркираме лицата, които искаме да ни влязат в декларацията слагаме отметка пред името и отново избираме от меню Операции, съответно корекция или изтриване – само за маркираните.

 

Болничен на напуснал служител

Публикувано на

Съгласно разпоредбите на чл. 42, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване,  обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване може да се ползва от служител, чието трудово правоотношение е прекратено към датата на издаване на болничния лист.  Условие за това е временната неработоспособност да е настъпила в рамките на 30 календарни дни от датата на прекратяване на ТПО. Паричното обезщетение се изплаща за срока на неработоспособността, но за не повече от 30 календарни дни. Това означава, че ако болничния е издаден за период от 40 календарни дни, служителя ще получи обезщетение от НОИ за броя работни дни, които са в рамките на първите 30.

В този случай често възникват въпросите длъжен ли е работодателя да приеме болничния лист, трябва ли да изплати обезщетение за първите три дни, и подават ли се данни за Декларация образец 1 и Декларация образец 6.  В настоящата статия ще дадем отговор именно на тези въпроси.

Задължения на работодателя:

Работодателят е длъжен да приеме болничния лист, издаден в срока по чл. 42, ал. 2 КСО.  Трябва да го представи в НОИ в рамките на 5 работни дни от датата на получаване (чл. 10 ал.2 НИИПОПДОО),  заедно с придружително писмо по образец, съгласно приложение номер 8,  и опис на паричните обезщетения, съгласно приложение номер 9 към чл. 11, ал. 1 от Наредбата за изчисляване и изплащане на обезщетения и помощи от ДОО.  Към болничния задължително се прилага и копие от заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение.  В повечето случаи, болничен на напуснал служител се подава в НОИ отделно от останалите болнични за месеца.  Спазването на 5-дневния срок по чл. 10 ал. 2 НИИПОПДОО предполага, че не трябва да се изчаква да се начислят заплатите за месеца,  да се подаде Декларация  1 и болничния лист на напусналия служител да се подаде в НОИ заедно с  останалите за месеца.

Задължението на работодателя, посочено в чл. 40, ал. 5 КСО,  за изплащане на първите три дни от периода на временната неработоспособност в този случай отпада.  Обезщетението за целия срок на временната неработоспособност, настъпила след прекратяване на трудовото правоотношение е изцяло за сметка на НОИ. Не се начисляват и внасят никакви осигуровки от работодателя за периода.  При това положение, не се изготвят и подават данни за Декларация Обр. 1 и Декларация  Обр. 6. Задължението на работодателя е да приеме болничия лист, и да го представи в НОИ в срока по чл. 10 ал. НИИПООДОО,  за да може служителя да получи полагащото му се обезщетение от НОИ.

Особени случаи:

Ако трудовото правоотношение на лицето е прекратено по някоя от точките на чл. 328 КТ, с право на обезщетение за оставане без работа на осн. чл. 222, ал. 1 КТ, 30-дневния период, посочен в 222, 1 ал. 1 КТ  се удължава с дните на временната неработоспособност.

Ако към момента на издаване на болничния, лицето е регистрирано в  Бюрото по труда, и получава обезщетение като безработен от НОИ,  обезщетението за безработица се спира за периода на болничния, на основание чл. 54 г, ал. 1  КСО.  Безработният е длъжен да декларира пред териториалната дирекция на НОИ настъпването и отпадането на обстоятелствата по чл. 54 г, ал. 1 в срок от 7 работни дни.

 

Декларация обр. № 6 – коригиране на подадени данни

Публикувано на

Много често след обработка на разчетно-платежните ведомости и подаване на съответните декларациите към НАП, се налага промяна на данните. Такива са случаите на по-късно представен болничен лист за минал месец; начисляване и изплащане на дължимите обезщетения по чл. 222, ал. 1 от КТ на уволнените лица за времето, през което са останали без работа и др. Начинът на попълване и подаване на Декларация образец № 6 е регламентиран в Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

Възможни са два варианта при промяна на декларираните суми:
- увеличаване размера на декларираното задължение;
- намаляване размера на декларираното задължение.

При увеличаване размера на декларирано задължение се подава нова декларация, в която се попълва само размерът на установената положителна разлика за съответното задължение. Точките, за които няма промяна, не се попълват. Кодът на подаване в т. 7 Код корекция е редовен – код „0“.

Начинът на работа в Плюс Минус е следния:
1. След като Декларация обр. № 6 се изведе от меню Операции/Декларации обр.1 и обр.6/Декларация обр.6, трябва да се избере бутон [Корекция].
2. Отваря се екран Информация, изведена от справката, в който се правят нужните промени.
3. Данните, които нямат промяна, се изтриват.
4. С избор на бутона [<<Назад], се отваря екранът на самата Декларация обр. № 6, но вече променена. 5. За запис на файл към НАП с новите данни, се избира бутон [Запиши].

Внимание! За да бъде по-лесно направена разликата между първоначално декларираните суми и новоформираните, препоръчително е справката Параграфи НАП да се изведе и експортира или разпечата преди и след като се направи промяната в начисленията.

При намаляване размера на декларираните задължения за съответния месец, в т. 7 Код корекция се попълва буква „К“. В този случай, освен коригираните, се попълват и всички останали данни от съответната колона на подадената преди това декларация – от т. 10 до т. 17, и се посочва същата дата на изплащане/начисляване в т. 18.

Съгласно дадените указания от приходната агенция (Изх. № 24-00-19/02.03.2007 г.), Декларация обр. № 6 с код „К” може да бъде приета и обработена, само когато разликата между декларирано задължение и новоформирано задължение по едно от полетата от т. 10 до т. 17 е с положителна стойност (старо задължение – ново задължение > 0). В случай, че тази разлика е с отрицателна стойност (старо задължение – ново задължение < 0) декларацията следва да бъде отхвърлена като некоректна на основание чл. 8, ал. 1 от Наредба № Н-8. При обработка на тези декларации информационната система на НАП извежда съобщение за това и генерира протокол и списък с некоректните данни. Задълженото лице е длъжно в 7-дневен срок да подаде декларация с коректни данни съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 2 от наредбата.

С код корекция „К“ НЕ се коригират данните в т. 1 Код на осигурителя, т. 2 Наименование на осигурителя, т. 3 Член на осигурителна каса и т. 9 Месец и година, за които се подават данни в декларацията.

В Плюс Минус, след като направите нужните промени в начисленията, задължително преди да изведете декларацията, трябва да изберете от падащото меню Код корекция 1.

Срокове за корекция
Самоосигуряващите се лица могат да коригират подадена декларация за дължимите осигурителни вноски в срока за подаване – 30 април.
Декларация образец № 6, подадена от осигурителите, работодателите, клонове и поделения, може да се коригира до края на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за подаване на декларацията.

Извънреден труд на официални празници

Публикувано на

През 2011 година бяха приети много почивни дни, което породи често задаване на въпроса за заплащане на труда положен на официални празници.

Това са общо 12 дни за цялата година, за които все повече се пише, че излизат много скъпо на страната. Според някои икономисти 1 почивен ден изяжда около 0,1% от брутния вътрешешен продукт на страната.

Освен налагащия се престой, който особено силно засяга производставата има още една причина поради, която бизнеса има право да е недоволен – заплащането на извънреден труд. Работодателите, които не могат да си позволят престой, заплащат от двойни до четворни заплати. Кога се заплаща двоен и кога четворен надник – ще е въпросът, който ще разясним в настоящата тема, базирайки се на запитвания отправени към МТСП.

Според Кодекса на труда – положения труд на официални празници се заплаща с увеличение.

Работата през дните на официални празници на работника (служителя) се заплаща според уговореното, но не по-малко от удвоения размер на трудовото му възнаграждение.

Според Кодекса на труда положеният извънреден труд също се заплаща с увеличение.

Увеличението в повечето случаи предварително е уговорено между работника и работодателя, но не може да е по-малко от:

- 50 на сто – за работа в работните дни;

- 75 на сто – за работа в почивните дни;

- 100 на сто – за работа в дните на официални празници;

Когато не е уговорено друго, посоченото увеличение се изчислява върху възнаграждението, определено с трудовия договор.

От описаните по-горе увеличения на заплащанията става ясно, че са на лице 2 положения – работа на официални празници и извънреден труд на официални празници.

Първия случай се отнася за лица работещи по график, на които им се пада да работят на празничен ден. Втория случай е за лица, които извънредно са извикани на работа в дни обявени за официален празник.

Когато е налице, работа по график на официален празник – се заплаща възнграждение в двоен размер, а когато се работи извънредно на официален празник се заплаща възнаграждение в четворен размер.Това е така, защото обичайното възнаграждение за работа на официални празници е най-малко удвоеният размер на уговореното възнаграждение. Ако обаче трудът е извънреден, възнаграждението се изчислява върху удвоения размер за работа на официални празници. Т.е. (при извънреден труд) нормалното възнаграждение за работа на официален празник, което е равно най-малко на две надници, се увеличава с най-малко 100 на сто.

Ще разгледаме няколко примера, за да покажем нагледно как се изчислява възнаграждението при положен труд на официален празник.

Пример 1: Служител с 8-часов работен ден при 5-дневна работна седмица и възнаграждение от 1000 лв., който е бил с 21 работни дни е работил и извънредно 8ч. на официален празник. За месеца той ще получи:

Основно месечно възнаграждение                                                                    1000 лв.

възнаграждение за 1 работен ден при 8 часа продължителност         47.62 лв.

За работа на официален празник

(1000 лв. : 21 дн.)                                                                                     47.62 лв.

Увеличение за извънреден труд на официален празник

(47,62 + 47,62лв. х 100 %)                                                                             95.24 лв.

ОБЩО:                                                                                                     1190.48 лв.

Пример 2: Служител с 8-часов работен ден при сумирано изчисляване на работното време и основно месечно възнаграждение 1000лв, през месец с 21 работни дни, е отработил 24 смени по 8 часа, от които 12 смени от 6 до 14 часа, 7 смени от 14 до 22 часа и 5 смени от 22 до 06 часа, като на 3-ти март е работил смяна от 6 до 14 часа.

Отработени дни и часове:

Месечна норма работни часове (21 дн. х 8 ч.)                                      168 ч.

Отработени дневни часове (между 06 – 22 ч.)

19 дн. х 8 ч.                                                                                     152 ч.

Отработени нощни часове (меж­ду 22-06 ч.)

5 дн. х 8 ч.                                                                                       40 ч.

Превърнати нощни часове в дневни

40 ч. / 7 * 8                                                                                       45.7 ч.

Всичко отработени часове                                                                  197.7 ч.

Извънреден труд (197.7 ч. – 168 ч.)                                                     29.7 ч.

Изчисляване на възнаграждението, за текущия месец:

Основно трудово възнаграждение                                                       1000 лв.

Възнаграждение за работа на официален празник

(1000 лв. : 21 дни)                                                                              100 лв.

Основно възнаграждение за извънреден труд

(1000 лв. : 168 ч. х 29,7 ч.)                                                                  176.79 лв.

Увеличение за извънреден труд

(176,79 лв. х 50 %)                                                                               88.40 лв.

Допълнително възнаграждение за нощен

труд (40 ч. х мин. 0,072 лв.)                                                                   2.88 лв.

ОБЩО:                                                                                             1368.07 лв.

Тъй като в случая, лицето работи по график и в деня на официален празник, му се пада да работи, за този ден му се полага двойно възнаграждение!

Т.е., ако едно лице работи по график с основно възнаграждение 1000лв при 20 работни дни – и по график му се пада да работи на официален празник, за този ден ще получи освен полагащите му се 50лв надник, още 50лв. за официален празник – т.е. 100лв дневно възнаграждение.

Ако едно лице работи на 8 часов работен ден, 5 дни в седмицата с основно възнаграждение 1000лв при 20 работни дни – и работи на официален празник, за този ден ще получи освен полагащите му се 50лв надник, още 50лв. за официален празник и 50+50 – 100лв за извънреден труд – т.е. 200лв дневно възнаграждение.

С други думи, нормалното възнаграждение за работа по график на официални празници е двойна надница. Ако обаче трудът, положен на официален празник, е извънреден, тоест не е било предвидено в графика работникът (служителят) да е на работа, за този труд възнаграждението е четворна надница.

Работодателят следва да издаде писмена заповед, с която да разпореди чий труд е извънреден и колко часа да продължи извънредната работа. Това се съобщава най-малко 24 часа предварително. Освен това той е длъжен да води книга за извънредния труд.

Независимо дали работодателят е спазил изискванията на закона за формата и процедурата на възлагане на извънредна работа или не, щом работникът (служителят) се е трудил извънредно на официален празник, следва да му се плати увеличено възнаграждение в четворен размер.

Обществено осигуряване – избрани въпроси и отговори от системата на МТСП

Публикувано на

1. На колко години е разрешено детето да работи със съгласие на родител? Става въпрос за лятната ваканция.

Отговор: Специалната закрила на непълнолетните е регламентирана в чл. 301 – чл. 305 от КТ. Съгласно чл. 301 от Кодекса на труда минималната възраст за приемане на работа е 16 години. Забранява се приемането на работа на лица, ненавършили 16 години. По изключение могат да се приемат на работа и лица от 15 до 16 години за извършване на работи, които са леки и не са опасни или вредни за здравето и за правилното им физическо, умствено и нравствено развитие и чието изпълнение не би било пречка за редовно посещение на училище или за участие в програми за професионално ориентиране или обучение. Лицата от 16 до 18 години се приемат на работа с разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай. Условията и редът за даване на разрешение за работа на лица, ненавършили 16 години, както и задълженията на работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за лицата, ненавършили 18 години, се уреждат с наредба на министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването. Вземането на разрешение е задължение на работодателя. Относно редът на даване на разрешение, се прилага Наредба № 6 от 24.07.2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години.

2. Когато майка на дете на година и половина започне работа,а детето го гледа баба му и не посещава ясла,подават ли се някакви документи в НОИ и ще се изплаща ли някаква сума за майчинство?

Отговор: В разпоредбата на чл. 54, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване е предвидено, че майката (осиновителката), която е осигурена за общо заболяване и майчинство и е имала право на обезщетение за отглеждане на малко дете, получава парично обезщетение в размер 50 на сто от обезщетението за отглеждане на малко дете по чл. 53 /което за 2011г. е 240 лв./, ако: 1. не ползва допълнителния платен отпуск за отглеждане на малко дете или лицето, което ползва такъв отпуск, прекъсне неговото ползване; 2. самоосигуряващото се лице с право на обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53 започне да упражнява трудова дейност, за която се осигурява за общо заболяване и майчинство. В тези случаи лицето подава в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 54 КСО.

3. Имам издаден БЛ с Диагноза G54 от МКБ и имам продължение на същия. Бяха ми изплатени два болнични, а останалите 2 от март не са изплатени все още. На питане от мен в ТП на НОИ ми отговориха, че това е наблюдавана диагноза. Какво означава това и въобще ще ми бъде ли платен БЛ? Кой е въвел това и какви са законовите основания?

Отговор: Паричните обезщетения се отпускат, изчисляват и изплащат от Националния осигурителен институт и конкретната преценка за правото и размера на обезщетенията е предоставена на съответното длъжностно лице в териториалното поделение на Националния осигурителен институт. В случай на несъгласие, можете да се възползвате от предвидената в чл. 117, ал. 1, т. 2, б. „е” и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване възможност, съгласно която пред ръководителя на съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт се подават жалби срещу разпореждания за отказ за изплащане на парични обезщетения по глава четвърта или помощи. Тези разпореждания се обжалват в 14-дневен срок от получаването им.

4. Ако съм регистрирана на борсата и получавам обезщетение,но с прекъсване през последните 15 месеца съм работила по заместване на различни места и съм направила 9 месеца имам ли право отново да се регистрирам за парично обезщетение от борсата за още 4 месеца.

Съгласно чл. 54б, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) безработните лица, придобили право на парично обезщетение по чл. 54а преди изтичането на три години от предходно упражняване на правото на обезщетение за безработица, получават минималния размер на обезщетението за срок 4 месеца.

Обръщаме Ви внимание, че преценката за правото на парично обезщетение за безработица, за неговия размер и срок за изплащане се прави за всеки конкретен случай и се определя с разпореждане, издадено от ТП на НОИ.

5. Тъй като ме осигуряват на 4 часа а работя 8 часа при пенсионирване признава ли се осигуряването на 4 часа за пълен работен ден или не?

Отговор: Зачитането на трудов стаж зависи от продължителността на работното време по трудовия Ви договор. Ако дневната продължителност е 4 и над 4 ч., се зачита “пълен” трудов стаж.

Зачитането на осигурителния стаж по Кодекса за социално осигуряване (а не на трудовия) при непълно работно време ще бъде по-малък, тъй като принципът на изчисляване е различен.

Съгласно чл. 38, ал. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС), осигурителният стаж на лицата работещи по трудови или служебни правоотношения за времето след 31 декември 2002 г. се зачита и изчислява:

а. за един ден осигурителен стаж се зачита времето, през което лицата са отработили пълното законоустановено за тях работно време за деня и за това време са внесени или са дължими осигурителните вноски върху полученото възнаграждение, а за работниците и служителите – върху не по-малко от минималния осигурителен доход за съответната професия по икономическа дейност;

б. осигурителният стаж на лицата по т. 1, които са работили при непълно работно време и са били осигурени върху не по-малко от минималния осигурителен доход за професията по икономическа дейност за съответната продължителност на работното време, се изчислява, като сборът от отработените часове се раздели на установената с нормативен акт продължителност на работното време.

Ако непълното работно време е с продължителност 4 часа в трудовата книжка се вписва “пълен трудов стаж” съгласно чл. 355, ал. 2 КТ, а за осигурителният стаж се издава обр. УП-3, тъй като той не е равен на трудовия стаж.

След като Ви осигуряват на 4 часа, а работите 8 часа, имате право да сигнализирате инспекцията на труда, която осъществява контрол за спазване на трудовото законодателство.

6. Как се изчислява стажът при извънреден труд?

Отговор: От 01.01.2005 г. времето, през което лицата са полагали извънреден труд, се зачита за осигурителен стаж по реда и при условията на чл. 38, ал. 15 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС), и за което време осигурителят издава удостоверение УП-3 съгласно чл. 38, ал. 16 от наредбата.

Осигурителният стаж се зачита, като сборът от изработените часове през месеца, включително извънредният труд, след превръщане на нощните часове през нощните смени в дневни се раздели на законоустановеното работно време на лицето. Зачетеният осигурителен стаж може да бъде повече от календарното време.

Когато е зачетено за осигурителен стаж времето, през което лицето е полагало извънреден труд, осигурителят издава при прекратяване на трудовото правоотношение удостоверение – образец УП – 3. В удостоверението се посочват отделно зачетеният осигурителен стаж за законоустановеното работно време и часовете извънреден труд.

7. Служителка е в отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст на основание чл.164, ал.1 КТ до 01.08.2011г. вкл. Отново е бременна и първият болничен лист /45 дни преди термина/ ще започне на 25.06.2011г. Какви документи е необходимо да представи пред работодателя, за да бъдат изплатени коректно от НОИ обезщетенията?

Отговор: От 01.01.2005 г. времето, през което лицата са полагали извънреден труд, се зачита за осигурителен стаж по реда и при условията на чл. 38, ал. 15 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС), и за което време осигурителят издава удостоверение УП-3 съгласно чл. 38, ал. 16 от наредбата.

Осигурителният стаж се зачита, като сборът от изработените часове през месеца, включително извънредният труд, след превръщане на нощните часове през нощните смени в дневни се раздели на законоустановеното работно време на лицето. Зачетеният осигурителен стаж може да бъде повече от календарното време.

Когато е зачетено за осигурителен стаж времето, през което лицето е полагало извънреден труд, осигурителят издава при прекратяване на трудовото правоотношение удостоверение – образец УП – 3. В удостоверението се посочват отделно зачетеният осигурителен стаж за законоустановеното работно време и часовете извънреден труд.

В случай, че служителката ползва допълнителен платен отпуск за отглеждане на малко дете по чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда и бъде разрешен друг законоустановен отпуск (във Вашия случай отпуск поради бременност и раждане по чл. 163, ал. 1 от КТ), е налице прекъсване на отпуска за отглеждане на дете и по смисъла на чл. 164, ал. 5 от Кодекса на труда /КТ/ и на чл. 54, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване. Съгласно тези законови текстове, към трудовото възнаграждение, на служителката следва да се изплаща и парично обезщетение от ДОО в размер 50 на сто от обезщетението за гледане на дете до 2 години, което за 2011г. е 240 лв., т.е. 120 лв., при условие, че детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка /без такса/, не е предоставено за отглеждане на някое от лицата по чл. 164, ал. 3 КТ /баща, баба или дядо/ или на безработно лице по програмата „“В подкрепа на майчинството“". При ползване на отпуска за бременост и раждане се прилага разпоредбата на чл. 45, ал. 1, т. 1 и 2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, съгласно която отпускът поради бременност и раждане в размер 410 дни за всяко дете се ползва, както следва: 1. в размер 135 дни, от които 45 дни преди раждането – въз основа на съответен акт на здравните органи, издаден по реда на чл. 26, ал. 1 от Наредбата за медицинската експертиза, приета с Постановление № 87 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 36 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 5 от 2011 г.); 2. в размер на остатъка до 410 дни – въз основа на писмено заявление на майката (осиновителката) до предприятието, към което се прилага акт за раждане на детето или акт за предаване на детето за осиновяване и декларация съгласно приложение № 7; предприятието е длъжно да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението.

8. Имам висше образование и желая да се възползвам от възможностите на чл.9а ,ал.1.Времето ми на обучение включва периоди зачетени за осигурителен стаж на друго основание. Мога ли да внеса осигурителни вноски за целия срок за обучение и това да ми бъде признато , като осигурителен стаж за пенсия.

Отговор: От 01.01.2005 г. времето, през което лицата са полагали извънреден труд, се зачита за осигурителен стаж по реда и при условията на чл. 38, ал. 15 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС), и за което време осигурителят издава удостоверение УП-3 съгласно чл. 38, ал. 16 от наредбата.

Осигурителният стаж се зачита, като сборът от изработените часове през месеца, включително извънредният труд, след превръщане на нощните часове през нощните смени в дневни се раздели на законоустановеното работно време на лицето. Зачетеният осигурителен стаж може да бъде повече от календарното време.

Когато е зачетено за осигурителен стаж времето, през което лицето е полагало извънреден труд, осигурителят издава при прекратяване на трудовото правоотношение удостоверение – образец УП – 3. В удостоверението се посочват отделно зачетеният осигурителен стаж за законоустановеното работно време и часовете извънреден труд.

Съгласно чл. 9а, ал. 1, 3, 5 и 6 от Кодекса за социалното осигуряване, за осигурителен стаж при пенсиониране се зачита времето на обучение на лицата, завършили висше или полувисше образование, ако внесат за своя сметка осигурителни вноски, изчислени върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване към датата на внасянето на вноските. Осигурителният стаж се зачита за времето, за което са внесени вноските, но за не повече от срока на обучение, предвиден по учебния план за завършената специалност. Когато част от времето на обучението Ви е зачетен за осигурителен стаж на друго основание, за този период не се внасят осигурителни вноски на основание чл. 9а, ал. 1 от КСО (а осигурителните вноски за работата по трудови отношения например). В случай, че такива вноски по чл. 9а, ал. 1 от КСО са били внесени, то на основание чл. 45, ал. 2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, когато времето по ал. 1 включва периоди, зачетени за осигурителен стаж на друго основание, лицето може да поиска възстановяване на сумите от внесените осигурителни вноски за тези периоди по реда на чл. 129 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс въз основа на разпореждане, издадено по чл. 98, ал. 1 КСО.

 

Регистрация по ЗДДС – задължителна и по избор, документи и справки в ПП Плюс Минус

Публикувано на

Регистрацията по Закона за данък добавена стойност (ЗДДС) е уредена в глава девета на част шеста от същия. Изрично са посочени случаите, в които данъчно задължените лица са задължени да се регистрират, и в които те могат да направят това по избор. Всички регистрирани по закона лица могат да бъдат намерени в специален регистър, създаден и поддържан от НАП (чл. 94, ал. 1 от ЗДДС), част от регистъра по чл. 80, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

1. Задължителна регистрация
На задължителна регистрация по ЗДДС подлежат:
- данъчно задължени лица, които са установени на територията на страната и извършват облагаеми доставки на стоки или услуги;
- данъчно задължени лица, които са установени на територията на страната и извършват облагаеми доставки на стоки или услуги, различни от тези, по които данъкът е изискуем от получателя.

Задължителна регистрация Минимален облагаем оборот Срок за регистрация
По общия ред
чл. 96, ал. 1 от ЗДДС
50 000 лв. за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец

 

В 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнат този оборот.
При доставки на стоки с монтаж и инсталиране, когато получателя е нерегистрирано по ЗДДС лице
чл. 97 от ЗДДС 


- Не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие за доставката.
При доставки на услуги, данъкът за които е изискуем от получателя
чл. 97a от ЗДДС 


Не по-късно от 7 дни преди датата, на която данъкът за доставката става изискуем (авансово плащане или данъчно събитие).
При дистанционна продажба на стоки
чл. 98 от ЗДДС
70 000 лв. за текущата календарна година Не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие за доставката, с която общата стойност на дистанционните продажби през текущата година надхвърля сумата по чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗДДС – 70 000 лв.

 

При вътреобщностно придобиване /ВОП/, без придобиването на нови транспортни средства и на стоки, подлежащи на облагане с акциз
чл. 99 от ЗДДС
20 000 лв. за текущата календарна година Не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие за придобиването, с което общата стойност на облагаемите вътреобщностни придобивания надвиши 20 000 лв.

За проследяемост на съответните обороти в ПП ПЛЮС МИНУС може да се използва справката Разчети с бюджета по ЗДДС, която се стартира от меню Отчети/Справки и дискета за ДДС, или оборотни ведомости за кредитния оборот на сметки от гр. 70. Периодът – последните 12 месеца преди текущия или месеците на текущата календарна година, се избира предварително от меню Отчети/Интервал на отчетите.

2. Регистрация по избор
Данъчно задължените лица, за които не са налице условията за задължителна регистрация по ЗДДС, имат право да се регистрират по избор:

Регистрация по избор Право за начисляване на ДДС върху реализираните други облагаеми доставки Право за приспадане на данъчен кредит за извършените покупки Задължителна регистрация по чл. 96 от ЗДДС /реализиран облаг. оборот над 50 000 лв./
Регистрация по общия ред
чл. 100, ал. 1 от ЗДДС


ДА ДА НЕ
Регистрация по ВОП
чл. 100, ал. 2 от ЗДДС


НЕ
/чл. 113, ал. 9 ЗДДС/
НЕ
/чл. 70, ал. 4 ЗДДС/
ДА
Регистрация за дистанционни продажби
чл. 100, ал. 3 от ЗДДС
ДА ДА НЕ

3. Изключения от регистрацията
Изключенията от регистрацията са посочени в чл. 96, ал. 8 от ЗДДС:
- Задължителната регистрация по общия ред на основание чл. 96, ал. 1 от ЗДДС не се прилага, когато приходната администрация е прекратила регистрацията по този закон на основание чл. 176 от ЗДДС, до отпадане на основанието за дерегистрация или до изтичане на 24 месеца, считано от началото на месеца, следващ месеца на дерегистрацията;
- Регистрацията по избор на основание чл. 100, ал. 1 и ал. 3 от ЗДДС, не се прилага, когато приходната администрация е отказала регистрация по този закон на основание чл. 176, до отпадане на основанието за отказ за регистрация или до изтичане на 24 месеца, считано от началото на месеца, следващ месеца на отказа за регистрация.
Тази забрана не важи за задължителните регистрации при доставки на стоки с монтаж и инсталиране, при ВОП и дистанционна продажба на стоки, както и за регистрация по избор за ВОП.

4. Опис на наличните активи по смисъла на Закона за счетоводството и на получените услуги преди датата на регистрацията по ЗДДС
Процедурата по регистрация по ЗДДС е регламентирана в разпоредбите на чл. 101 от закона. Документите, които се прилагат към заявлението за регистрация, са посочени в чл. 74, ал. 1 и ал. 2 от ППЗДДС. В ПП ПЛЮС МИНУС е разработен специален документ – Опис на наличните активи по смисъла на Закона за счетоводството и на получените услуги преди датата на регистрацията по ЗДДС. За да се използва, трябва да бъде добавен в екран Документи (F4) с тип -ОПА и име на файла OpisDDSReg.xls. Осчетоводени преди това фактури за покупка, отговарящи на конретните условия, се вмъкват в документа, при което автоматично се зареждат всички активи и услуги, получени с тях. При извеждане на дневника за покупки по ДДС в месеца на регистрация, за да се извете и записаният опис, е нужно в меню Сервиз/Настройка на параметрите/Документи и отчети към типовете, които да влязат в дневника на покупките, да се добави -ОПА, а в самата справка и дискета за ДДС да се маркира отметката „Включи описите за регистрация по ДДС (док. тип -ОПА)“.

5. Номерация на данъчните документи след регистрацията по ЗДДС
След регистриране на фирмата по ЗДДС, с изключение на регистрацията по чл. 97а, чл. 99, чл. 100, ал. 2 и чл. 152 от закона, задължително следва да се спазват определени изисквания (чл. 78, ал. 1 от ППЗДДС) при издаването на фактури и известия по фактури. Последните трябва да съдържат трайно вписани при отпечатването пореден номер, гриф „оригинал“ на първия екземпляр, наименование, идентификационен номер на лицето, което ще ги издава, идентификационен номер по ДДС по чл. 94, ал. 2 от закона.
В случай, че трябва да се смени номерацията на издаваните данъчни документи, е нужно да се извърши преиндексиране на тези документи в ПП ПЛЮС МИНУС. За целта:
ü  От меню Операции/Служебни/Преиндексиране трябва да се избере бутон [Настройка] към Преиндексиране на изходящи документи при преминаване на фирмата по ДДС.
ü  В отворилия се екран следва:
- да изберете от падащото меню типа на документа, напр. -ФЕ;
- да зададете периода, в който имате записани документи с такъв тип, напр. от началото на работа с ПП Плюс Минус до 31.12.2010 г.;
- в полето „Избрания тип да бъде променен на:“ да напишете ръчно с какъв тип да се смени типа на записаните документи за този период, напр. -F.
- да се избере бутон [Промени], с който започва обработката на документите. След като приключи, номерацията на избрания тип документ ще започне отначало – с номер 0000000001.
Желателно е преиндексирането да се извърши на локална версия, и преди за се стартира да се направи архив на базата. В случай, че се прави в мрежа, НЕ трябва да има други потребители в базата. За да може записаните до датата на регистрацията по ЗДДС документи със сменен тип -F да се отварят, трябва в екран Документи (F4) да се добави документ с този тип и име на файла този, който е на оригиналния документ.

6. Промяна параметрите на фирмата в ПП ПЛЮС МИНУС
Параметрите на регистрираната за целите на ЗДДС фирма също трябва да се променят. В екран Избор на фирма от бутона [Промени] се отварят данните на работната фирма. В полето Рег.ДДС се попълва съответната дата на регистрацията. Полето ИНДДС също трябва да се попълни с издадения идентификационен номер от НАП.